>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر سد زاینده‌رود بر جوامع بزرگ بی‌مهرگان کفزی و کیفیت آب رودخانه زاینده‌رود با استفاده از شاخص‌های زیستی Bmwp و Aspt  
   
نویسنده ابراهیمی دستگردی هاجر ,ابراهیمی عیسی ,فاخران اصفهانی سیما
منبع بوم شناسي كاربردي - 1396 - دوره : 6 - شماره : 2 - صفحه:55 -67
چکیده    سدها منافع زیادی برای جوامع انسانی فراهم می کنند. اما در حال حاضر از مهم ترین عوامل موثر بر تخریب زیستگاه ها و تغییرات هیدرولوژیک آب های جاری محسوب می شوند. به منظور ارزیابی اثرات اکولوژیک سد زاینده رود بر جوامع کفزی و کیفیت آب این رودخانه، با استفاده از شاخص های زیستی bmwp و aspt، تعداد 6 ایستگاه نمونه برداری در بستر رودخانه انتخاب و از طریق نمونه برداری با 3 تکرار در هر ایستگاه، وضعیت بزرگ بی مهرگان کفزی آن به روش کمی از تیرماه 1392 تا خرداد 1393 با تناوب 45 روز یک بار بررسی شد. کفزیان شناسایی شده متعلق به 31 خانواده از 16 راسته و 7 رده بودند. نتایج مقایسه میانگین شاخص bmwp در ایستگاه های مورد مطالعه بسیار معنی د ار (p<0.001) و در بین فصول مختلف سال در همه ایستگاه ها به جز ایستگاه آورگان معنی دار (p<0.05) بود. شاخص aspt نیز بین ایستگاه ها اختلاف بسیار معنی دار نشان داد (p<0.01). علاوه بر آن محاسبه شاخص تنوع شانون نیز نشان داد که ایجاد سد زاینده رود به دلیل تغییر در عمق، شدت و سرعت جریان آب و ساختار بستر باعث ایجاد تغییرات قابل توجه در تنوع و ترکیب جوامع کفزی پایین دست سد شده است.
کلیدواژه سد زاینده‌رود، کفزیان، تنوع، عوامل محیطی
آدرس دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده منابع طبیعی, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده منابع طبیعی, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, دانشکده منابع طبیعی, ایران
 
   Impacts of Zayandehroud Dam on the Macro-benthic Invertebrate and Water Quality of Zayandehroud River using BMWP and ASPT Biological Indices  
   
Authors Ebrahimi E. ,Ebrahimi Dastgerdi H. ,Fakheran S.
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved