>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی و آمایش فضا   
سال:1384 - دوره:9 - شماره:1


  tick  ارزیابی ایمنی جاده ای با رویکرد مخاطرات محیطی: مسیر سنندج-مریوان با استفاده ازGis - صفحه:1-16

  tick  بررسی مفهوم ایران زمین و نقش آن در علت وجودی دولت-ملت ایران - صفحه:77-96

  tick  تاثیر هیدرولوژی و محیط جغرافیایی بر استقرارهای باستانی حوزه زهک سیستان - صفحه:217-240

  tick  تبیین نظریه ای عوامل موثر بر شناخت و آگاهی روستاییان از توانشهای خود و محیط پیرامون - صفحه:111-150

  tick  تحلیل جایگاه دانش بومی در توسعه پایدار روستایی - صفحه:17-46

  tick  تحلیل درباره تصادفات جاده ای و رویکرد اقلیمی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی: جاده فیروزکوه-ساری - صفحه:151-168

  tick  تحلیل سینوپتیکی دو نمونه از الگوی بارشهای زمستانه جنوب شرق ایران - صفحه:169-196

  tick  کاربرد تکنیکهای جدید برای طبقه بندی و مخاطرات ژئومورفولوژی در گسترش شهر تبریز - صفحه:47-76

  tick  مدلسازی عدم اطمینان در آشکار سازی تغییرات بر اساس طبقه بندی داده های ماهواره ای - صفحه:97-110

  tick  پایش مکانی خشکسالی سالهای 1378-1377 تا1380-1379 استان تهران با استفاده از شاخصهای Edi,Spi,Diو سیستم اطلاعات جغرافیایی - صفحه:197-216
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved