>
Fa   |   Ar   |   En
   شناخت اجتماعی   
سال:1394 - دوره:4 - شماره:1


  tick  آیا ذهن خوانی به واسطه‌ی نوع دیدگاه‌ دیگران محدود می‌شود؟ - صفحه:67-83

  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی مبتنی بر پردازش شناختی بر بهزیستی اجتماعی، هیجانی، روانشناختی و کاهش نشانه‌های کودکان دارای اختلال سلوک - صفحه:157-175

  tick  اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت در کاهش اضطراب اجتماعی و نگرش های ناکارآمد نوجوانان - صفحه:41-52

  tick  بررسی ادراک زنان جوان ایرانی از هنجارهای زنانگی - صفحه:84-96

  tick  بررسی ویژگی های روان سنجی فرم کوتاه پرسشنامه نیاز به شناخت(Ncs) در دانش آموزان دبیرستانی - صفحه:53-66

  tick  بررسی ویژگیهای شناختی-اجتماعی بازنمایی ذهنی دغدغه های اخلاقی: گروه بندی، جهت گیری انگیزشی و بافت ارتباطی بنیادهای اخلاقی - صفحه:109-126

  tick  تفاوت جنسی در توجه اشتراکی: شواهدی از مغز مردانه اتیسم با استفاده از ابزار ردیاب چشم - صفحه:97-108

  tick  مطالعه ارتباط نظریه ذهن با ناگویی هیجانی در یک گروه غیربالینی - صفحه:127-145

  tick  مقایسه نظریه ذهن در کودکان بد سرپرست و عادی - صفحه:146-156

  tick  نقش واسطه ای عاطفه مثبت و منفی در رابطه بین سبک های حساسیت پردازش حسی و ناگویی خلقی - صفحه:28-40

  tick  پیش‌بینی تصمیم‌گیری تحلیلی توسط هیجان شادی و ابعاد سبک‌های شناختی با واسطه‌گری تمایلات فراشناختی - صفحه:7-27
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved