>
Fa   |   Ar   |   En
   شناخت اجتماعی   
سال:1398 - دوره:8 - شماره:2


  tick  اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر علایم وسواس، نشخوار فکری و اجتناب شناختی بیماران زن مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی - صفحه:90-100

  tick  اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افسردگی مادران کودکان دارای معلولیت جسمی حرکتی - صفحه:1-1

  tick  اثرناپذیری تصمیم های اخلاقی از دلیل های منطقی - صفحه:40-50

  tick  تاثیر آموزش حل مساله بر ابعاد راهبردهای مقابله با استرس و مسئولیت پذیری دانشجویان - صفحه:100-120

  tick  تاثیر آموزش نظریه ی ذهن در ارتقاء نظریه‌ی ذهن و بهبود مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان پسر مبتلا به اختلال ارتباط اجتماعی (پراگماتیک) - صفحه:30-40

  tick  تبیین خودشناسی بر اساس مولفه‌های باورهای معرفت‌شناختی و صفات شخصیت - صفحه:70-80

  tick  مدل ارتباط دیدگاه گیری اجتماعی و خودکنترلی با شخصیت جامعه پسند با نقش واسطه ای همدلی عاطفی - صفحه:80-90

  tick  مقایسه اثربخشی برنامه‬ های آموزشی مدیریت خشم و تنظیم هیجان بر شناخت اجتماعی زندانیان دارای اختلال انفجار خشم متناوب - صفحه:20-30

  tick  نقش تجربه تعامل فرا اجتماعی، تعامل فرا اجتماعی و گسستگی فرا اجتماعی در پیش بینی پرستش افراد مشهور - صفحه:50-60

  tick  هنجاریابی و بررسی روایی مقیاس استرس دبیرستان برای دانش آموزان مقطع متوسطه شهر مهاباد - صفحه:60-70
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved