>
Fa   |   Ar   |   En
   فیزیولوژی ورزشی   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:24


  tick  ارزیابی روایی نسخة فارسی آزمون سخن گفتن جهت تعیین شدت تمرین هوازی در دختران سالم جوان - صفحه:61-70

  tick  تاثیر شانزده هفته تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر اینترلوکین- 6 و 10 و نسفاتین -1 پلاسمایی موش‌های صحرایی - صفحه:49-60

  tick  تاثیر فعالیت تناوبی شدید در شرایط هایپوکسی نورموباریک و نورموکسی بر مقادیر سرمی اینترلوکین-6 و ارتباط آن با گلوکز در جوانان غیر ورزشکار - صفحه:15-30

  tick  تاثیر مصرف کوتاه‌مدت سیر بر فازهای ایزوکپنیک بافری و هیپوکپنیک پرتهویه‌ای در مردان ورزشکار - صفحه:109-120

  tick  تاثیر نوع تمرین طی محدودیت کالری بر غلظت ادیپوکاین‌‌های پلاسما مردان چاق - صفحه:121-138

  tick  تجزیه و تحلیل سیستم‌های انرژی بازیکنان نخبه والیبال شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر ایران - صفحه:85-98

  tick  کینتیک لاکتات پس از انقباض‌های درون‌گرا و برون‌گرای آیزوکینتیک در مردان - صفحه:71-84

  tick  مقایسة دو روش ریکاوری فعال و شناوری در آب متضاد بر درک کوفتگی و عملکردهای بی‌هوازی بازیکنان فوتسال - صفحه:31-48

  tick  ﺗﺄثیر تمرین‌های متفاوت ورزشی بر مقادیر عامل نوروتروفیک مشتق از مغز موش‌های صحرایی - صفحه:99-108
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved