>
Fa   |   Ar   |   En
   فیزیولوژی ورزشی   
سال:1397 - دوره: - شماره:38


  tick  ارتباط بین فعالیت بدنی با برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و پیکرسنجی شهروندان استان خوزستان - صفحه:215-234

  tick  بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت ورزشی هوازی بر سطوح پنتراکسین 3 و پروتئین واکنشگر C در بیماران کرونری دیابتی و غیر دیابتی متعاقب مداخلات ریوسکولاریزاسیون - صفحه:163-180

  tick  تاثیر تمرین استقامتی و عصاره متانولی گلدر بر سطوح سرمی بتاتروفین و تغییرات هیستوپاتولوژیک پانکراس در موش‌های صحرایی دیابتی‌شده با استرپتوزوتوسین - صفحه:197-214

  tick  تاثیر تمرین تناوبی شدید و تداومی با شدت متوسط بر بیان ژن‌های Pgc1α و Vegf در بافت قلبی موش‌های نر ویستار - صفحه:111-124

  tick  تاثیر تمرین تناوبی هوازی با شدت بالا بر آنژیوژنز بافت چربی در موش‌های صحرایی تغذیه‌شده با رژیم غذایی پرچرب - صفحه:143-162

  tick  تاثیر هشت هفته تمرین هوازی به‌همراه مصرف مکمل کلرلا بر کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز در قلب موش‌های صحرایی نر دیابتی - صفحه:181-196

  tick  تدوین نُرم‌های عوامل آمادگی جسمانی برای مردان سنین 60-18 ساله شهر اصفهان - صفحه:17-36

  tick  تمرین استقامتی افزایش بیان ناشی از دیابت نوروتروفین-5/4 را در ریشه‌های حسی عصب سیاتیک کنترل می‌کند - صفحه:125-142

  tick  مرور نظام‌مند مطالعات حوزه فیزیولوژی ورزش در فوتبال: چالش‌ها و فرصت‌ها - صفحه:37-60

  tick  مطالعه تطبیقی محتوای نشریه‏‌های علمی- پژوهشی فیزیولوژی ورزشی ایران - صفحه:61-80

  tick  مقایسه تاثیر ایسکمی پیش آماده سازی قبل و هنگام تمرین تناوبی بر برخی فاکتورهای عملکردی و همودینامیکی دختران ورزشکار - صفحه:97-110

  tick  ویژگی‌های تیپ بدنی، ترکیب بدنی و فیزیولوژیک بازیکنان هندبال نوجوانان و جوانان مرد نخبه ایران به ‌تفکیک پست بازی - صفحه:81-96
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved