>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی و مدیریت آبخیز   
سال:1400 - دوره:13 - شماره:4


  tick  ارزیابی تاثیر تغییرات اقلیمی بر کیفیت آب رودخانه مرزی ارس با استفاده از روش‌های آماری، مدل Swat و شاخص Wqisc - صفحه:718-731

  tick  ارزیابی تغییرات دوره‌ای پوشش زمین از سال 2001 تا 2015 میلادی در ایران با استفاده از Modis Land Products (Mcd12q1) - صفحه:781-796

  tick  برآورد رواناب ذوب برف با سنجش از دور و مدل Srm در حوزه آبخیز سقز - صفحه:704-717

  tick  بررسی اثر فعالیت‌های معدنی بر تعیین حریم کمی رودخانه هراز - صفحه:758-768

  tick  بررسی تحقیقات جریان پایه در ایران و جهان - صفحه:650-671

  tick  تغییرات زمانی رواناب و هدررفت خاک تحت دبی‌های مختلف جریان در شیارهای کشت گندم دیم - صفحه:732-745

  tick  توسعه مدل دراستیک اصلاح شده Drast-Vul برای تعیین آسیب‌پذیری آبخوان در مناطق شهری - صفحه:690-703

  tick  کاربرد مدل‌های تلفیق داده در شبیه‌سازی جریان رودخانه با استفاده از سیگنال‌های بزرگ‌ مقیاس اقلیمی، مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد جیرفت - صفحه:672-689

  tick  مقایسه مدل‌های مختلف تلفیق لایه‌های اطلاعاتی در مکان‌یابی مناطق مستعد برای احداث سطوح آبگیر باران با استفاده از سامانه‌های‌ اطلاعات‌ جغرافیائی، مطالعه موردی: حوزه آبخیز کن - صفحه:746-757

  tick  پیش‌بینی تغییرات آتی تبخیر و تعرق پتانسیل بر اساس سناریوهای انتشار Rcp در حوزه آبخیز هلیل‌رود - صفحه:769-780
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved