>
Fa   |   Ar   |   En
   دانش سرمایه گذاری   
سال:1392 - دوره:3 - شماره:7


  tick  Arima And Arfima Prediction Of Persian Gulf Gas-Oil F.O.B - صفحه:213-230

  tick  ارزیابی و تعیین ساختار بهینه منابع و شاخصهای عملکرد مالی بانکهابا استفاده از رویکرد ناپارامتریک (مطالعه موردی: بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) - صفحه:85-104

  tick  استفاده از تبدیل موجک جهت بررسی میزان همبستگی نرخ ارزهای مختلف ، قیمت نفت ، قیمت طلا و شاخص بورس اوراق بهادار تهران در مقیاسهای زمانی مختلف - صفحه:131-148

  tick  بررسی ارتباط بین جریان های نقد آزاد و نسبت Q توبین با طرح های پاداش مدیران - صفحه:167-192

  tick  بررسی بازده سهام رشدی و ارزشی بر مبنای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(Be/Me) در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:105-130

  tick  بررسی تاثیر متغیر مازاد بازده بازار بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:1-20

  tick  بررسی عکس العمل سرمایه گذاران در مقابل خبرهای اقتصادی و سیاسی غیرمنتظره در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:55-72

  tick  رتبه بندی شرکتهای تولیدی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی - صفحه:73-84

  tick  شبکه های عصبی شعاعی آموزش یافته بر پایه متغیرهای مدل‌های آماری و مقایسه آن‌ها در پیش بینی ورشکستگی - صفحه:149-166

  tick  عوامل موثر بر اعتماد تحلیلگران مالی به مدیران - صفحه:35-54

  tick  مالی عصبی، افق پیش روی مالی رفتاری - صفحه:21-34

  tick  مقایسه عملکرد پرتفوهای حاصل از گروه‌بندی سهام بوسیله مدل شبکه مبتنی بر متغیرهای نوین و سنتی با استفاده از شاخصهای شارپ و ترینر - صفحه:193-212
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved