>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی و تعیین ساختار بهینه منابع و شاخصهای عملکرد مالی بانکهابا استفاده از رویکرد ناپارامتریک (مطالعه موردی: بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)  
   
نویسنده گلبازخانی پور گلنار ,فاضل یزدی علی ,طحاری مهرجردی محمد حسین
منبع دانش سرمايه گذاري - 1392 - دوره : 3 - شماره : 7 - صفحه:85 -104
چکیده    بنگاه‌های مالی و پولی و به ویژه بانکهای تجاری به جهت تاثیرگذاری مستقیم و عمده بر روی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها دارای اهمیت زیادی میباشد. از طرفی وجود مدلی به منظور ارایه بازخورد در راستای بهبود عملکرد شعب مختلف سازمان ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران، بسیار ضروری و منطقی به نظر می رسد. در راستای ضرورت فوق، این پژوهش در نظر دارد سعی و تلاشی در به کارگیری مدلی مناسب جهت ارزیابی عملکرد بانکهایپذیرفته شده در بورس داشته باشد تا بتواند علاوه بر شناسایی بانک های کارا و ناکارا در بورس، استراتژی های مناسب را جهت بهبود عملکرد بانک های ناکارای بورس و تقویت هرچه بیش تر بانک های کارا تدوین نماید. در این پژوهش که تجربه ای از به کارگیری مدل تلفیقی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، سعی شده است در ابتدای امر شاخص های ورودی و خروجی نهایی برای ارزیابی کارایی نسبی بانکهای پذیرفته شده در بورس، با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی شناسایی و سپس در مرحله بعد با جمع آوری اطلاعات مربوطه، کارایی این واحدها با استفاده از یکی از تکنیک های ناپارامتریک ارزیابی تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها، اندازه گیری شود. ضمن اینکه در کنار این موارد به تحلیل حساسیت هر یک از ورودی و خروجی ها و همچنین رتبه بندی کامل واحدهای بانکی با استفاده از روش ارزیابی کارایی متقاطع پرداخته می شود.
کلیدواژه کارایی ,فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی(Fahp) ,تحلیل پوششی داده ها(Dea) ,شاخص های عملکرد
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد, کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد, کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد (مسیول مکاتبات), ایران, جهاد دانشگاهی یزد, کارشناس ارشد مدیریت صنعتی جهاد دانشگاهی یزد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved