>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی بازده سهام رشدی و ارزشی بر مبنای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(Be/Me) در بورس اوراق بهادار تهران  
   
نویسنده بنایی زاده آمنه ,کردلویی حمیدرضا
منبع دانش سرمايه گذاري - 1392 - دوره : 3 - شماره : 7 - صفحه:105 -130
چکیده    هدف این پژوهش بررسی نقش، میزان و نوع رابطه برخی از متغیرهای مهم و تاثیر گذار نظیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده کل، بازده ناشی از سود سرمایه ای، بازده نقدی پرتفوی های ارزشی و رشدی تشکیل شده بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و هم چنین بررسی اختلاف بین بازده دو نوع سهام رشدی و ارزشی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره مورد مطالعه، سال های 1390- 1386 و نمونه انتخابی 88 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با ویژگی های تعریف شده، می باشد. در این پژوهش، به منظور آزمون فرضیه ها از مدل داده های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. در این پژوهش، برای بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به بازار و بازده سهام رشدی و ارزشی، بازده سهام به سه نوع کل، سرمایه ای و نقدی و سهام رشدی و ارزشی به دو گروه کوچک و بزرگ تقسیم شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد، در گروه کوچک، وجود ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با دو نوع بازده کل و سرمایه ای و عدم وجود ارتباط با بازده نقدی می باشد. در گروه بزرگ این ارتباط برای سهام رشدی همانند گروه کوچک و برای سهام ارزشی حاکی از عدم وجود ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با سه نوع بازده کل، سرمایه ای و نقدی می باشد و بازده سرمایه ای سهام رشدی بزرگ تر از بازده نقدی و در سهام ارزشی خلاف این می باشد و هم چنین نتایج حاکی از بالاتر بودن بازده سهام رشدی در مقایسه با سهام ارزشی است. در نهایت، توجه به سهام ارزشی و رشدی در بورس اوراق بهادار تهران در قالب سرمایه گذاری در پرتفوی هایی با بازدهی بالا به سرمایه گذاران و مدیران پرتفوی پیشنهاد می گردد.
کلیدواژه سهام رشدی ,سهام ارزشی ,نسبت ارزش دفتری به بازار ,بازده
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم, کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر, عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر (مسیول مکاتبات), ایران
پست الکترونیکی dr.kordlouie@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved