>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی مدرسه   
سال:1392 - دوره:2 - شماره:2


  tick  اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری فرزندان شاهد و ایثارگر - صفحه:44-57

  tick  اثربخشی آموزش گروهی همدلی بر بهبود روابط بین شخصی و خود تنظیمی عاطفی دانش آموزان دارای نشانه های Adhd - صفحه:6-28

  tick  تاثیر افزایش ساعات ورزش بر تصویر بدنی، توده ی بدنی و اضطراب اجتماعی در دانش آموزان - صفحه:29-43

  tick  تاثیر خواندن متن فارسی نوشته شده به حروف انگلیسی(فینگلیش)، بر تغییرات کورتیزول بزاقی دختران دانش آموز - صفحه:124-137

  tick  تاثیر وجود شاخص های فراگفتمانی بر درک مطلب خواندن انگلیسی دانش آموزان دبیرستانی - صفحه:93-106

  tick  ساخت و تعیین ویژگی های روان سنجی پرسش نامه ی خود تنظیمی تحصیلی - صفحه:75-92

  tick  مقایسه ی سبک های فرزند پروری و اختلالات خوردن در دانش آموزان تیز هوش و عادی - صفحه:138-154

  tick  نقش خودکارآمدی و رضایت از زندگی در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر سال سوم دوره ی متوسطه شهر کرمانشاه - صفحه:107-123

  tick  پیشایندهای روان شناختی تعهد سازمانی - صفحه:58-74
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved