>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش خودکارآمدی و رضایت از زندگی در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر سال سوم دوره ی متوسطه شهر کرمانشاه  
   
نویسنده عسکری سعید ,کهریزی سمیه ,کهریزی مریم
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1392 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:107 -123
  
کلیدواژه رضایت از زندگی ,خودکارآمدی ,عملکرد تحصیلی
آدرس دانشگاه رازی, گروه روان‌شناسی, ایران, دانشگاه رازی, گروه روان شناسی, ایران, دانشگاه رازی, گروه مشاوره, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved