>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری فرزندان شاهد و ایثارگر  
   
نویسنده حاتمی محمد ,کاوسیان جواد
منبع روان شناسي مدرسه و آموزشگاه - 1392 - دوره : 2 - شماره : 2 - صفحه:44 -57
  
کلیدواژه مهارت های زندگی ,سازگاری ,فرزندان شاهد و ایثارگر
آدرس دانشگاه خوارزمی, گروه رواشناسی, ایران, دانشگاه خوارزمی, گروه روانشناسی تربیتی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved