>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی مدرسه   
سال:1398 - دوره:8 - شماره:3


  tick  بررسی تاثیر باورهای فراشناختی بر بهزیستی تحصیلی با میانجی‌گری کمال‌گرایی دانش آموزان - صفحه:149-166

  tick  بررسی تحولی توانایی حل مساله در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی با استفاده از برج هانوی - صفحه:66-82

  tick  تاثیر انگیزشی بازخورد عمومی و غیرعمومی بر یادگیری حرکتی دانشآموزان دختر دوازده ساله - صفحه:121-134

  tick  رابطه سبک‌های ارتباطی والدین با خودشیفتگی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر بیرجند - صفحه:54-65

  tick  رابطه مباحث آیات الاحکام با جهت‌گیری مذهبی و سرمایه روان شناختی در دانش آموزان - صفحه:26-39

  tick  فراتحلیل عوامل و موانع مرتبط با افزایش خلاقیت دانش‌آموزان - صفحه:83-100

  tick  مقایسه سرمایه روان‌شناختی، سازگاری اجتماعی و سبک‌های عاطفی در دانش‌آموزان ورزشکار (فردی و گروهی) و غیرورزشکار - صفحه:135-148

  tick  مقایسه پیشرفت تحصیلی، درگیری تحصیلی، سرسختی و ادراک محیط کلاس دانش‌آموزان دختر و پسر پایه سوم تجربی - صفحه:7-25

  tick  نقش هیجانات مثبت و منفی در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی دانش آموزان پسر ورزشکار - صفحه:39-53

  tick  نقش پرخاشگری، افسردگی و بهزیستی روان‌شناختی معلمان در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان راهنمایی شهر تبریز - صفحه:101-120
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved