>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی مدرسه   
سال:1398 - دوره:8 - شماره:1


  tick  اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری بر هیجان‌های تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی - صفحه:26-42

  tick  بررسی اثربخشی هوش شخصی و هوش موفق بر اعتماد به نفس دانش آموزان تیز هوش - صفحه:71-86

  tick  بررسی رابطه بین حساسیت اضطرابی و باورهای فراشناختی با اضطراب امتحان در دانش‌آموزان - صفحه:7-25

  tick  بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و تسهیم دانش با نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی معلمان - صفحه:87-107

  tick  خصوصیات روان‌‌سنجی مقیاس تجربه قلدری قربانی-سایبری در دانش آموزان - صفحه:43-57

  tick  عوامل و مولفه‌های موثر بر توسعه حرفه‌ای دبیران مدارس اردبیل (تحقیق کیفی با تاکید بر روش گروه های کانونی) - صفحه:108-125

  tick  مقایسه عامل به احکام بودن، جهت‌گیری مذهبی و سرمایه روان‌شناختی در میان دانش‌آموزان دختر و پسر - صفحه:58-70

  tick  مقایسه عملکرد افراد با اختلال نقص توجه‌ بیش فعالی و افراد عادی در مولفه‌های فهم کلامی با استفاده از آزمون وکسلر: مطالعه‌ای در دانش آموزان ابتدایی با توجه به عامل جنسیت - صفحه:126-149

  tick  نقش عزت‌ نفس، سبک‌های فرزند‌پروری و انسجام خانواده و انعطاف‌پذیری در پیش‌بینی افسردگی دانش‌آموزان دختر - صفحه:149-172

  tick  نقش کیفیت زندگی در مدرسه و خودتنظیمی تحصیلی در پیش‌بینی سرزندگی تحصیلی دانش‏آموزان - صفحه:173-191
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved