>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های کاربردی روان شناختی   
سال:1397 - دوره:9 - شماره:2


  tick  اثربخشی آموزش قبل از ازدواج مبتنی بر برنامه آموزش ارتباط بر کاهش باورهای ارتباطی ناکارآمد دانش جویان مجرد - صفحه:1-15

  tick  اثربخشی درمان شناختی-رفتاری فردی بر ترس از فرایند زایمان در زنان برونگرا و نوروزگرا - صفحه:125-141

  tick  اثربخشی رفتاردرمانی عقلانی هیجانی بر باورهای غیرمنطقی سنگ‌نوردان نوجوان نیمه‌حرفه‌ای - صفحه:89-104

  tick  اثربخشی مداخلات روان شناختی بر اضطراب حالتی رقابتی و کورتیزول بزاقی دوندگان سرعت نخبه - صفحه:163-179

  tick  اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر میزان رضایت زناشویی و شادمانی زنان در دوران آشیانه خالی - صفحه:105-124

  tick  بررسی نگرش معلمان زبان انگلیسی درباره کاربرد مدل آموزش معکوس در مدارس ایران - صفحه:61-87

  tick  تاثیر شدت های مختلف (خفیف و متوسط) تمرین مقاومتی حاد بر کنترل بازداری سالمندان - صفحه:142-161

  tick  تحلیل چندسطحی عوامل سطح دانش آموز، کلاس درس و مدرسه بر تفکر انتقادی دانش آموزان - صفحه:45-60

  tick  رابطه‌ ویژگی های شخصیتی با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی: مدل پنج عاملی - صفحه:31-43

  tick  پیش بینی سلامت روان بر اساس مولفه های رضایت شغلی و نشاط معنوی - صفحه:17-30
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved