>
Fa   |   Ar   |   En
   اثربخشی درمان شناختی-رفتاری فردی بر ترس از فرایند زایمان در زنان برونگرا و نوروزگرا  
   
نویسنده گرامی گیتا ,ﻣﮑﻮﻧﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﺎﻫﺮخ ,ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﺴﺘﻮره ,ﻣﻌﺎﺿﺪﯾﺎن آﻣﻨﻪ
منبع پژوهش هاي كاربردي روان شناختي - 1397 - دوره : 9 - شماره : 2 - صفحه:125 -141
چکیده    ترس از زایمان را  امروزه یکی از مشکلات مهم دوران بارداری زنان قلمداد می کنند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر درمان شناختی-رفتاری بر ترس از فرایند زایمان با توجه به دو بعد شخصیتی نوروزگرایی و برون گرایی در زنان باردار، و جامعه آماری شامل کلیه زنان باردار شهر تهران بود. با بهره گیری از یک طرح آزمایشی کنترل شده تصادفی نمونه ای مشتمل بر 50 نفر از زنان باردار با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب، و به گونه تصادفی به دو گروه 25 نفره گروه کنترل و گروه آزمایش تقسیم شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه های علل ترس از زایمان و ترس از زایمان هارتمن بود. نتایج آزمون کوواریانس نشان داد که درمان شناختی-رفتاری موجب کاهش ترس از زایمان در زنان باردار در مقایسه با گروه کنترل شده است. نتایج  نشان می دهد که مولفه درد بیشترین کاهش را داشته و مولفه زایمان زودرس کمترین کاهش داشته است. همچنین نتایج نشان داد درمان شناختی-رفتاری بر ویژگی های شخصیتی (نوروزگرایی و برون گرایی) تاثیری نداشته است. بر اساس نتایج به دست آمده، می توان گفت که آموزش شناختی-رفتاری در دوران بارداری بر کاهش ترس از فرایند زایمان اثربخش است.
کلیدواژه ترس از زایمان، نوروزگرایی، برونگرایی
آدرس داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺳﻤﻨﺎن, ایران, داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻤﻨﺎن, گروه روانشناسی, ایران, داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺳﻤﻨﺎن, گروه روانشناسی, ایران, داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺳﻤﻨﺎن, گروه روانشناسی, ایران
 
   The effectiveness of individual cognitive behavioral therapy on fear of delivery in Extroverted & Neuroticism women  
   
Authors Moazedian Ameneh ,Gerami Gita ,Sedaghat Mastooreh ,Makvand Hoseini Shahrokh
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved