>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی نگرش معلمان زبان انگلیسی درباره کاربرد مدل آموزش معکوس در مدارس ایران  
   
نویسنده بهمنی مصطفی ,جوادی پور محمد ,حکیم‌زاده رضوان ,صالحی کیوان ,علوی‌مقدم بهنام
منبع پژوهش هاي كاربردي روان شناختي - 1397 - دوره : 9 - شماره : 2 - صفحه:61 -87
چکیده    معلمان تلاش می کنند تا استانداردهای آموزش را به کمک تکنولوژی بهبود بخشیده، الگوها و راهبردهای جدید یاددهی-یادگیری خلق کنند. یکی از این مدل ها که توجه بسیاری از معلمان را به خود جلب کرده است و به خوبی از تکنولوژی در آموزش بهره می برد، مدل کلاس درس معکوس است. تحقیق حاضر با هدف بررسی نگرش معلمان زبان انگلیسی درباره مدل کلاس درس معکوس در مدارس ایران انجام شده است. نمونه تحقیق 72 نفر از معلمان زبان انگلیسی منطقه 9 آموزش و پرورش تهران، شرکت کننده در دوره آموزش ضمن خدمت تحت عنوان طراحی کلاس معکوس برای درس زبان انگلیسی بودند. نتایج کمی نشان داد که میانگین کلی پاسخ های معلمان (3. 85) بود که نشان از موافقت بالای معلمان درباره کاربرد این روش داشت. از نظر آماری نیز تفاوت معناداری بین نگرش معلمان با توجه به جنسیت، مدرک تحصیلی و سابقه تدریس درباره موافقت با این مدل مشاهده نشد. نتایج کیفی سه موضوع را درباره نگرش معلمان نسبت کلاس درس معکوس نمایان ساخت و معلمان را به دو گروه تقسیم نمود. گروه اول طرفدار استفاده مدل کلاس معکوس برای دانش آموزان مقاطع بالاتر به شرط فراهم کردن ابزارهای مناسب برای دانش آموزان بودند. گروه دوم با استفاده از مدل کلاس معکوس موافق نبودند، چون باعث تحمیل کار اضافه و مسئولیت بیشتر بر معلمان پرمشغله می شد و از طرفی تمرکز دانش آموزان را نیز به هم می ریخت. همچنین با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتی ارائه شد.
کلیدواژه یادگیری معکوس، مدل کلاس درس معکوس، درس زبان انگلیسی، نگرش معلمان
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی, ایران, دانشگاه تهران, دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی, گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی, ایران, سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی, گروه زبان انگلیسی, ایران
 
   Investigating the perceptions of EFL teachers about the flipped classroom model in Iranian schools  
   
Authors Salehi Keivan ,Javadipour Mohammad ,Bahmani Mostafa ,Hakimzade Rezvan ,Alavi Moghadam Sayed Behnam
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved