>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های بوم شناسی شهری   
سال:1391 - دوره:3 - شماره:1


  tick  آلودگی هوا، جدی ترین عامل بروز امراض ریوی در جامعه شهری (به ویژه کلانشهر تهران) - صفحه:127-137

  tick  بررسی گذران اوقات فراغت بانوان شهر اصفهان نمونه 3 - صفحه:153-167

  tick  برنامه‌ریزی راهبردی جهت بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری (نمونه موردی: شهر قروه) - صفحه:69-92

  tick  تعیین و بررسی منطقه آسایش با روش اوانز(Evans) در شهر گرگان - صفحه:139-151

  tick  تلفیق روش تاکسونومی عددی و سیستم اطلاعات جغرافیایی در راستای شناسایی و رتبه بندی حوزه های فرودست شهری (مطالعه موردی: حصار امیر پاکدشت) - صفحه:107-117

  tick  عوامل موثر بر شکل‌گیری پدیده کودکان خیابانی در شهرها مطالعه موردی: کلانشهر شیراز - صفحه:43-58

  tick  قدرت نرم و جایگاه کشورها در عصر فناوری اطلاعات - صفحه:59-68

  tick  مقایسه روش های پیل گریم و هاف برای تعیین الگوی زمانی بارش در حوضه آبخیز سد بوستان - صفحه:119-126

  tick  نظام سنتی سنجش و تقسیم آب بخش بادرود- نطنز - صفحه:93-106

  tick  پهنه‌بندی و برآورد میزان فرسایش و تولید رسوب در حوزه ی آبخیز برنطین (استان هرمزگان) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(Gis) و مدل تجربی Epm و نقش آن در برنامه‌ریزی منطقه‌ای - صفحه:7-23

  tick  ژیوپلیتیک خطوط انتقال انرژی حوزه خزر و سیاست آمریکا در منطقه پس از جنگ سرد - صفحه:25-42
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved