>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین و بررسی منطقه آسایش با روش اوانز(Evans) در شهر گرگان  
   
نویسنده علی بخشی زهرا ,ذهاب ناظوری سمیه ,مدیری مهدی
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1391 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:139 -151
چکیده    انسان به تجربه آموخته است که می‌تواند به کمک معماری فضای اطراف خود رادر شرایط مناسب جوی نگه دارد. دستیابی به آسایش روانی _ فیزیولژیکی درون مسکن سبب شده است که در اقلیم‌های مختلف معماری‌های متناسب با محیط را ببینیم. به منظور شناخت و تعیین منطقه آسایش شهر گرگان، روش‌های مختلفی وجود دارد که یکی از معتبرترین روش‌ها، تعیین منطقه آسایش به روش اوانز می‌باشد. با استفاده از داده‌های آماری دما و رطوبت نسبی 36 ساله (2005-1970) جدول اوانز تنظیم و سپس نتایجی که از این جدول بدست آمد در جدول دیگری که اوانز آنرا به عنوان رهنمودهای معماری متناسب با اقلیم هر مکان ارایه کرده، منتقل شد. نتایج نشان داد که 4 ماه سال از روزها و شب‌های سرد، 4 ماه از روزهای راحت و شب‌های سرد و 4 ماه دیگر از روزهای گرم و شب‌های راحت برخوردارند. با توجه به کثرت روزهای سرد در گرگان، معماران باید برروی طراحی ساختمان در جهت جلوگیری از اتلاف حرارت داخلی تاکید کنند تا در مصرف انرژی صرفه جویی گردد. برای بررسی دقیق تر منطقه آسایش در گرگان، نمودار تغییرات دما و رطوبت نسبی برای دوره آماری 36 ساله و دو دوره 18 ساله ترسیم شد که بر این اساس روند تغییرات دمای متوسط سالانه در منطقه طرح صعودی می‌باشد ولی این مقدار از نظر آماری معنی دار نیست. از سوی دیگر تغییرات سالانه رطوبت نسبی در این شهر روند افزایشی و معنی دار را نشان می‌دهد. با این حال در 18 سال اخیر آماری، دمای گرگان روند افزایشی و رطوبت نسبی آن روند کاهشی را طی می‌کند که این امر می‌تواند به تغییر شرایط اقلیم نسبت داده شود.
کلیدواژه اقلیم ,معماری ,منطقه آسایش ,دما ,رطوبت نسبی ,روش اوانز ,شهر گرگان ,Climate ,Architectural ,Comfort Zone ,Temperature ,Relative Humidity ,Evans ,The City Of Gorgan
آدرس دانشگاه پیام نور, مدرس جغرافیا، دانشگاه پیام نور قزوین, ایران, دانشگاه تهران, دانشجوی دکترای تخصصی ژیومورفولوژی، دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه صنعتی مالک اشتر, استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه صنعتی مالک اشتر, ایران
پست الکترونیکی mmodiri@ut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved