>
Fa   |   Ar   |   En
   پهنه‌بندی و برآورد میزان فرسایش و تولید رسوب در حوزه ی آبخیز برنطین (استان هرمزگان) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(Gis) و مدل تجربی Epm و نقش آن در برنامه‌ریزی منطقه‌ای  
   
نویسنده نوحه گر احمد ,رخبین معصومه ,دهقانی عصمت
منبع پژوهش هاي بوم شناسي شهري - 1391 - دوره : 3 - شماره : 1 - صفحه:7 -23
چکیده    در حال حاضر فرسایش و رسوب از معضلات عمده حوزه‌های آبخیز ایران به شمار می‌رود و تعیین میزان فرسایش و رسوب تولیدی از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد و می‌تواند به مدیران آبخیز در امر برنامه ریزی کمک شایانی بنماید. هدف از این مقاله برآورد فرسایش و رسوب حوزه‌ی مورد مطالعه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(gis) و مدل تجربی epmمی‌باشد. حوزه‌ی آبخیز برنطین در شهرستان رودان در استان هرمزگان واقع شده است که وسعتی حدود 6867 هکتار دارد. حداکثر ارتفاع حوزه 686 متر و حداقل ارتفاع آن 177 متر است. برای دستیابی به متغیرهای مدل epmذکر شده از لایه‌های توپوگرافی، شیب، زمین‌شناسی، پوشش گیاهی، کاربری اراضی و خاکشناسی استفاده گردید و فاکتورهای لازم برای این مدل در محیط arcgis تهیه شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میزان فرسایش ویژه حوزه بر اساس این مدل 287/1160 متر مکعب در کیلومتر مربع در سال و میزان رسوب کل 315/152183 متر مکعب در کیلومتر مربع در سال برآورد شده است و درصد مساحت شدت فرسایش در پنج طبقه خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد به ترتیب معادل01/0، 90/1، 31/36، 95/33 و 84/27 برآورد گردیده است.
کلیدواژه فرسایش ,رسوب ,حوزه ی آبخیز برنطین ,سیستم اطلاعات جغرافیایی(Gis ,مدلEpm ,Erosion ,Sediment ,Watershed Basin Berentin ,Geographic Information ,Epm Model
آدرس دانشگاه هرمزگان, دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری؛ دانشگاه هرمزگان, ایران, دانشگاه هرمزگان, دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری پردیس دانشگاهی قشم دانشگاه هرمزگان, ایران, دانشگاه هرمزگان, دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved