>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم قرآن و حدیث   
سال:1400 - دوره:53 - شماره:2


  tick  اعتبار سنجی روایات ضربه پیامبر اکرم(ص) و درخواست قصاص - صفحه:199-221

  tick  بررسی مدلول آفرینش زن از استخوان دنده مرد در تورات و نسبت آن با آیه یکم سوره نساء - صفحه:247-269

  tick  بنت الشاطی و تفسیر بیانی سوره ی علق از نظریّه تا عمل - صفحه:125-147

  tick  تحلیل کارکرد حلقه ‌مشترک در بازیابی منابع آثار روایی مطالعه موردی روایات علی بن ابراهیم در الکافی - صفحه:271-293

  tick  تحلیل مفهومی واژۀ نور در قرآن بر پایۀ الگوهای شناختی استعارۀ مفهومی و استعارۀ زنجیری دونگاشتی - صفحه:31-58

  tick  تخصیص یا تعمیم مصداق موعودین در آیه 55 سوره نور - صفحه:79-101

  tick  تقابل صمت و نطق در نهج البلاغه بر اساس نظریه ی پساساختارگرایی - صفحه:223-245

  tick  فرشتگان مونث در قرآن و کتاب مقدس: چالش‌ها و مسائل مرتبط - صفحه:175-198

  tick  مطالعۀ انتقادی نظریۀ معناشناسی مستقل فرازهای قرآنی - صفحه:103-124

  tick  معناشناسی تاریخی و ساختاری اثم در قرآن کریم - صفحه:9-29

  tick  مقایسه تطبیقی تفسیر ساختاری با نقد فرمالیستی - صفحه:149-173

  tick  نقش کنش‌های گفتاری و راهبردهای کلام در تبیین آیات داستان موسی(ع)(مطالعۀ موردی سورۀ شعراء) - صفحه:59-78
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved