>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشهای دانش زمین   
سال:1397 - دوره:9 - شماره:36


  tick  ارزیابی تاثیرات ویژگی‌های ژئومورفولوژیک و زمین‌شناسی بر چگونگی تغذیه آبخوان‌های آبرفتی (مطالعه‌ای موردی: آبخوان آبرفتی گیلانغرب) - صفحه:167-180

  tick  ارزیابی ذخیره بخش مرکزی کانسار سولفات سدیم میقان اراک با استفاده از روش‌های هندسی و زمین‌آماری - صفحه:19-33

  tick  ارزیابی میزان آلودگی ناشی از عناصر سنگین در رسوبات حوضه کارستی روئین - صفحه:146-166

  tick  بررسی سنگ شناسی، کانه زایی، زمین شیمی و زمین دماسنجی در نشانه مس جُوزبن، جنوب شرق دامغان - صفحه:1-18

  tick  بررسی لرزه‌ای زمین‌لرزه 2010 بردسیر و زمین‌لرزه‌های 2011 سیرچ و کهنوج در استان کرمان - صفحه:33-48

  tick  بررسی ویژگی‌های هیدرولوژیکی آبخوان کارستی چشمه‌علی دامغان - صفحه:128-145

  tick  تاثیر جهت یافتگی، تعداد دسته و فراوانی ناپیوستگی‌های سنگ قبل و بعد از بهسازی با تزریق سیمان در میزان نفوذپذیری - صفحه:114-127

  tick  ریز رخساره، محیط رسوبی و دیاژنز سازند آسماری در میدان نفتی چهاربیشه جنوب غرب ایران - صفحه:86-113

  tick  سنجش سطوح و اولویت‌بندی آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی در برابر زلزله با استفاده از منطق فازی در Gis (مطالعه موردی: استان فارس) - صفحه:181-200

  tick  شواهد کانی‌سازی مس نوع مانتو در منطقه آسمانو (شمال‌شرق شاهرود)، بر اساس ویژگی‌های کانی‌شناسی، دگرسانی و میانبارهای سیال - صفحه:67-85

  tick  فراتحلیل کیفی از مقالات علمی ناظر بر شهر-منطقه - صفحه:201-220

  tick  مقایسه هاله‌های بیوژئوشیمیایی و لیتوژئوشیمیایی ثانویه به‌منظور اکتشاف ذخایر مس و تحلیل خطای مراحل مختلف آماده‌سازی و آنالیز نمونه‌ها در منطقه معدنی مس دره‌زرشک - صفحه:49-66
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved