>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های برنامه درسی   
سال:1397 - دوره:8 - شماره:2


  tick  ارزشیابی برنامه درسی بر اساس توجه به شایستگی‌ها از دیدگاه دانشجویان رشته مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز - صفحه:224-244

  tick  بررسی تاثیر محتوای الکترونیکی مبتنی بر اصول طراحی چندرسانه‌ای بر یادگیری دروس ریاضی، علوم دانش‌آموزان ششم ابتدایی - صفحه:48-69

  tick  تبیین مفهوم برنامه درسی سایه در نظام آموزشی ایران - صفحه:245-275

  tick  تحلیل محتوای کتاب‌های راهنمای معلم فیزیک دوره متوسطه بر اساس رویکرد به ماهیت علم – پژوهش کیفی - صفحه:70-97

  tick  سنجش میزان تحقق اهداف برنامه درسی تفکر و پژوهش از دیدگاه آموزگاران پایه ششم شهرستان ایذه در سال تحصیلی 94 -93 - صفحه:28-47

  tick  شناسایی محتوا و منبع دانش‌عملی معلمان با تجربه ابتدایی: دلالت‌های آن برای تربیت معلمان ابتدایی در نظام تربیت معلم - صفحه:1-27

  tick  شناسایی مدلی برای فعالیت‌های خلاقانه دانشجویان ریاضی: یک تحقیق کیفی - صفحه:172-198

  tick  شناسایی مولفه‌های مسئولیت حرفه‌ای متخصصان برنامه درسی - صفحه:199-223

  tick  طراحی راهبردهای یاددهییادگیری بر اساس رویکرد تفکیکی در مدارس استعداد درخشان: یک مطالعه ترکیبی - صفحه:145-171

  tick  واکاوی وضعیت دانشگاه فرهنگیان بر حسب تجارب زیسته دانشجو - معلمان؛ یک مطالعه آمیخته - صفحه:98-144
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved