>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز   
سال:1393 - دوره:5 - شماره:10


  tick  استخراج هیدروگراف واحد لحظه ای (Iuh) با استفاده از تئوری آنتروپی شانون - صفحه:30-43

  tick  برآورد رسوب معلق با استفاده از شبکه عصبی و ارزیابی توابع آموزشی (مطالعه موردی: استان لرستان) - صفحه:85-97

  tick  برآورد غلظت رسوب معلق روزانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و خوشه‌بندی داده‌ها به روش نگاشت خود سازمان‌ده (مطالعه موردی: ایستگاه هیدرومتری سیرا - رودخانه کرج) - صفحه:98-116

  tick  بررسی روند تغییرات کمی وکیفی آب زیرزمینی دشت آمل- بابل - صفحه:144-156

  tick  بررسی شکست سد پلرود در اثر روگذری و روندیابی سیلاب ناشی از آن در پایین دست - صفحه:15-29

  tick  بررسی کارایی مدل ریز ‌مقیاس نمایی آماری (Sdsm) در پیش‌بینی پارامترهای دمایی در دو اقلیم خشک و فراخشک (مطالعه موردی: کرمان و بم) - صفحه:117-131

  tick  تاثیر احداث سد مخزنی در میزان کاهش دبی اوج سیلاب - صفحه:44-55

  tick  تاثیر گرادیان‌های موضعی در افزایش دقت درون‌یابی داده‌های اقلیمی به روش رگرسیون وزن‌دار جغرافیایی - صفحه:132-143

  tick  تعیین تغییرات مکانی خصوصیات خاک تحت اثر شدت بهره برداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بلده نور) - صفحه:170-184

  tick  کاهش خسارت سیلاب شهری با استفاده از مدیریت غیرسازه‌ای (مطالعه موردی: سیلاب نکا، 1378) - صفحه:1-14

  tick  مدلسازی فرآیند بارش- رواناب با استفاده از روش کنترل گروهی داده ها (Gmdh) و شبکه های عصبی مصنوعی (Ann) در حوزه آبخیز پلرود - صفحه:68-84

  tick  پهنه‌بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش‌های ارزش اطلاعاتی و تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شلمانرود) - صفحه:157-169

  tick  پیش بینی دبی روزانه رودخانه با استفاده از مدل نروفازی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان) - صفحه:56-67
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved