>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز   
سال:1397 - دوره:9 - شماره:17


  tick  گزارش فنیتحلیل روند خصوصیات خشکسالی‌های هواشناسی استان همدان - صفحه:295-305

  tick  اثر شدت آتش‌سوزی بر مولفه‌های نفوذپذیری خاک در فصول مختلف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز مرتعی چرات استان مازندران) - صفحه:206-215

  tick  اثر مدت بارندگی بر پاسخ هیدرولوژیکی کرت‌های صحرایی تحت شبیه‌سازی باران - صفحه:49-56

  tick  ارتباط موقعیت شیب و نوع کاربری در شیب ‌تپه‌های دارای فرسایش سیلانگل با ضریب فعالیت خاک و حدود آتربرگ - صفحه:155-167

  tick  ارزیابی و اولویت‌بندی زیرحوزه‌های آبخیز قطورچای بر اساس درجه سلامت آبخیز(مطالعه موردی: قطورچای، خوی، آذربایجان غربی) - صفحه:1-13

  tick  بررسی الگوهای پیوند از دور موثر بر شاخص های حدی بارش (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) - صفحه:280-294

  tick  بررسی تاثیر سناریوهای تغییر کاربری اراضی بر روی مولفه‌های بیلان آبی با استفاده از مدل Wetspa (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زیارت استان گلستان) - صفحه:168-181

  tick  بررسی تاثیر پخش سیلاب بر آبدهی قنوات با استفاده از شاخص دبی استاندارد شده (مطالعه موردی : قنوات منطقه میانکوه مهریز) - صفحه:235-245

  tick  بررسی تغییرات مکانی شاخص تمرکز بارندگی و فرسایندگی باران در استان خوزستان - صفحه:109-118

  tick  بررسی پتانسیل سیل‌خیزی حوزه آبخیز کشف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود مشهد بر اساس روش Scs درمحیط Gis - صفحه:26-38

  tick  بهینه‌سازی چندهدفه در تعیین جریان‌های زیست‌محیطی رودخانه - صفحه:14-25

  tick  تاثیر توپوگرافی، شیب و اقلیم بر میزان تولید رواناب در اراضی مارنی استان زنجان با استفاده از شبیه ساز باران - صفحه:193-205

  tick  تحلیل تاثیر تغییر اقلیم بر بارش‌های حدی حوزه سیل‌برگردان غرب تهران - صفحه:226-234

  tick  تحلیل پایداری شیروانی های خاک برداری جاده های جنگلی براساس خصوصیات مکانیک خاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز استخرپشت نکا) - صفحه:145-154

  tick  تعیین عرصه‌های حساس به لغزش با استفاده از روش ترکیبی نوین آنتروپی شانون-ارزش اطلاعات (مطالعه موردی: حوزه سرخون کارون)‌ - صفحه:132-144

  tick  تهیه‌ی نقشه پتانسیل سیل گیری با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس و مدل آماری وزن واقعه (مطالعه موردی: شهرستان جهرم، استان فارس) - صفحه:67-81

  tick  رزیابی کارایی مدل بارش- رواناب Simhyd تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم - صفحه:216-225

  tick  روند تغییرات ضریب سیلابی در ایستگاه‌های هیدرومتری استان اردبیل - صفحه:82-95

  tick  سنجش عملکرد مدل هیدرولوژیکی Hec-Hms برای حوزه‌های نیمه‌توزیعی و یکپارچه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوه‌سوخته) - صفحه:39-48

  tick  شبیه سازی آب زیرزمینی حوزه آبخیز قائمشهر جویبار در شرایط اجرای طرح شبکه آبیاری و زهکشی البرز - صفحه:246-257

  tick  قیمت‌گذاری منابع آب زیرزمینی دشت همدان - بهار با استفاده از رهیافت اقتصاد سنجی فضایی - صفحه:258-268

  tick  مدل سازی رواناب رودخانه صوفی چای با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی - صفحه:57-66

  tick  مقایسه کارآیی شبکه‌های عصبی Canfis، Mlp و Mlp بهینه ‌شده به روش ژنتیک در شبیه‌سازی رسوب معلق رودخانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز زشک- ابرده، شاندیز) - صفحه:119-131

  tick  نقش پوشش گیاهی در تولید رواناب و رسوب اراضی لسی گرگان - صفحه:182-192

  tick  پایش تغییرات مکانی و زمانی خشکسالی آب‌های زیرزمینی با استفاده از شاخص‌های Gri و Swi (مطالعه موردی: دشت ساری- نکا - صفحه:269-279

  tick  گسسته‌سازی زمانی بارش‌ بر اساس مدل آبشاری میکروکانونیک (توسعه بسته نرم‌افزاری و مطالعه موردی) - صفحه:96-108
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved