>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی   
سال:1395 - دوره:8 - شماره:18


  tick  اثر تنش خشکی بر پارامترهای فیزیولوژیکی و تجمع اسید‏های آمینه در کلزا - صفحه:191-203

  tick  ارزیابی ارقام گندم بهاره از نظر صفات فیزیولوژیک، مورفولوژیک و زراعی تحت تنش خشکی - صفحه:64-77

  tick  ارزیابی ارقام گندم نان در شرایط نرمال و تنش رطوبتی آخر فصل از نظر صفات زراعی - صفحه:16-29

  tick  ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژی شنبلیله (Trigonellafoenum Graecum) توده بومی سیستان تحت تیمارکلشی ‌سین - صفحه:153-159

  tick  ارزیابی روابط صفات مورفولوژیک با عملکرد زیره سبز (Cuminum Cyminum L.) در شرایط رطوبتی تحت تنش و بدون تنش - صفحه:160-165

  tick  ارزیابی صفات مورفولوژی لاین‌های دابل هاپلوئید جو تحت شرایط کشت هیدروپونیک - صفحه:144-152

  tick  ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روابط بین آن‌ها در تعدادی از ژنوتیپ‌های ‌وارداتی باقلا (Vicia Faba L.) - صفحه:97-103

  tick  ارزیابی ژنوتیپ‌های جدید سویا (Glycine Max L.) از نظر شاخص های تحمل به خشکی - صفحه:30-36

  tick  انتقال ژن Fld سیانوباکتریایی به گیاه برنج به روش اگرو باکتریوم - صفحه:7-15

  tick  بررسی اثر تنش سرما در مرحله گیاهچه‌ای بر میزان پرولین، مالون‌دی‌آلدهید و رنگیزه‌های فتوسنتزی در ژنوتیپ‌های کنجد (Sesamum Indicum L.) - صفحه:166-175

  tick  بررسی اثر ژنوتیپ، پیش ‌تیمارتنشی و محیط‌ کشت در باززایی میکروسپورهای جو از طریق کشت بساک - صفحه:112-118

  tick  بررسی برخی ژنوتیپ‌های سویا (Glycine Max) تحت تنش شوری - صفحه:57-63

  tick  بررسی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد دانه در جمعیت‌های نیمه‌خواهری علف باغ (Dactylis Glomerata) تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی - صفحه:47-56

  tick  بررسی روابط فیلوژنتیکی ژن‌های واکسی در گندم‌های وحشی و زراعی با استفاده از Pcr چندگانه - صفحه:204-211

  tick  بررسی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و چند متغیره - صفحه:212-221

  tick  بررسی مقاومت به خشکی ارقام گلرنگ بهاره با استفاده از شاخص ‌های مقاومت در منطقه همدان - صفحه:88-96

  tick  تجزیه ارتباطی تجمع کادمیم در گندم با استفاده از نشانگرهای Aflp و Rapd - صفحه:126-133

  tick  تجزیه هم‏بستگی برخی صفات زراعی با نشان گرهای ریزماهواره برای انتخاب کلون‌های پرقند نیشکر در استان خوزستان - صفحه:104-111

  tick  تجزیه و تحلیل اثر شوری بر میزان کلروفیل، شاخص‌های‌ فلورسانس کلروفیل و عملکرد دانه برخی ارقام برنج - صفحه:183-190

  tick  تجزیه ژنتیکی عملکرد و صفات وابسته به آن در گندم نان (Triticum Aestivum) در شرایط تنش خشکی - صفحه:1-6

  tick  تنوع صفات مورفولوژیک و زراعی در جمعیت های گندم اینکورن (Triticum Boeoticum و Triticum Urartu) در شرایط عادی و تنش کم آبی - صفحه:37-46

  tick  تولید و ارزیابی رقم سنتتیک یونجه برای تحمل تنش شوری - صفحه:176-182

  tick  نقشه یابی ارتباطی صفات زراعی در توتون‌های شرقی (Nicotiana Tabacum L.) - صفحه:134-143

  tick  گزینش مهم‌ترین صفات موثر بر عملکرد ژنوتیپ‌های کنجد (.Sesumum Indicum L) در دو شرایط بدون تنش و تنش - صفحه:78-87

  tick  گزینش ژنوتیپ‌های گندم (Triticum Aestivum L.) بر اساس پایداری عملکرد و سازگاری - صفحه:119-125
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved