>
Fa   |   Ar   |   En
   رهیافتی نو در مدیریت آموزشی   
سال:1399 - دوره:11 - شماره:46


  tick  ابعاد مدیریت کیفیت فراگیرآموزشی سازمان دانش آفرین برپایه کارتیمی و پذیرش فن آوری با رویکرد پژوهش ترکیبی - صفحه:1-20

  tick  ارائه مدلی برای توسعه خودمدیریتی در دانش آموزان پایه ششم مدارس ابتدایی شهرستان شیراز - صفحه:71-84

  tick  ارائه مدلی به منظور ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با تراز جهانی - صفحه:203-222

  tick  ارایه الگوی مفهومی تجارب مدیریت موثر کلاس درس در علوم پزشکی - صفحه:21-46

  tick  ارزیابی مدل مدیریت استراتژیک در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای - صفحه:47-70

  tick  بررسی تاثیر عملکرد شبکه‌های اجتماعی بر تحول اجتماعی جوانان دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان فارس - صفحه:297-318

  tick  شناسایی و اعتباریابی مدل سرمایه فرهنگی از دیدگاه مدیران آموزش‌ و پرورش - صفحه:127-150

  tick  شناسایی و اولویت بندی مولفه های آموزش کارکنان در موسسات آموزش عالی بر پایه روش تحلیل مضمون - صفحه:171-202

  tick  طراحی و اعتباریابی الگوی ارزیابی عملکرد مدیران سازمانی در سازمان بازرسی کل کشور - صفحه:243-266

  tick  کارآفرینی اجتماعی، رهیافتی‌ نو در سیاست‌گذاری نظام آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد - صفحه:223-242

  tick  نقش سواد علمی– فناوری مدیران آموزشی در افزایش مولفه های مهارت نرم - صفحه:85-104

  tick  نقش میانجی عزت نفس در رابطه بین حمایت اجتماعی با خستگی عاطفی و بهزیستی روانشناختی - صفحه:151-170

  tick  نقش واسطه ای حمایت سازمانی در رابطه با مسئولیت پذیری و عملکرد شغلی در کارکنان آموزش پرورش ناحیه یک شیراز - صفحه:267-296

  tick  واکاوی تیم های‌ مجازی پژوهشی در نظام آموزش عالی کشور: مطالعه موردی کیفی - صفحه:105-126

  tick  گرایش‌های فرهنگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس; کاربردهایی برای مدیران آموزش عالی - صفحه:319-338
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved