>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت ورزشی   
سال:1393 - دوره:6 - شماره:2


  tick  بررسی اولویت ها و راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی جودوی کشور - صفحه:231-246

  tick  بررسی رابطه بین آرزوهای شغلی و جامعه پذیری سازمانی در میان کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران - صفحه:303-323

  tick  تاثیر ترویج خدمات ورزشی رایگان بر انگیختگی و قصد آینده مصرف کننده در تبلیغات - صفحه:247-262

  tick  تاثیر جامعه پذیری سازمانی بر حفظ داوطلبی در ورزش دانشجویی - صفحه:263-282

  tick  تببین وضعیت ایمنی استادیوم های فوتبال لیگ حرفه ای کشور - صفحه:343-359

  tick  تحلیل الگوهای اثربخشی در فدراسیون های ورزشی بر اساس رویکرد ارزش های رقابتی - صفحه:361-380

  tick  تحلیل موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان استان فارس با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی - صفحه:325-341

  tick  تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه بهبود استرس برای ورزشکاران (Rest Q-Sport) - صفحه:283-302

  tick  مقایسه عوامل موثر بر همذات پنداری هواداران با تیم های ورزشی با سابقه و تیم های تازه تاسیس (مطالعه موردی هواداران تیم فوتبال سپاهان اصفهان و تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان) - صفحه:191-213

  tick  نقش مقاصد در توسعه صنعت گردشگری ورزشی در یک دوره پنج ساله در امارت ابوظبی - صفحه:215-230
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved