>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای انسانی   
سال:1400 - دوره:53 - شماره:2


  tick  ارزیابی عوامل موثر بر ضریب مکانی اشتغال زنان کشاورز روستایی ایران با استفاده از رویکرد Esda - صفحه:567-577

  tick  ارزیابی کمّی و کیفی کاربری اراضی شهر با استفاده از ماتریس چهارگانه جهت رسیدن به اهداف توسعۀ پایدار شهری (مطالعۀ موردی: شهر مرند) - صفحه:733-750

  tick  اصول توسعۀ مبتنی بر حمل ونقل عمومی در مناطق شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 3 شهر قزوین) - صفحه:653-672

  tick  بررسی آثار تحریم‌های هسته‌ای بر کیفیت زندگی شهروندان شهر آمل - صفحه:389-408

  tick  بررسی نقش مولفه‌های جغرافیایی در بحران‌های ژئوپلیتیکی کلان‏ شهرهای ایران - صفحه:751-766

  tick  بررسی نگرش شهروندان به اثرات خزش شهری (مورد مطالعه: شهر دماوند) - صفحه:673-695

  tick  بررسی چالش های فضایی توسعۀ شهری و اثرات آن برای امنیت ملی ایران - صفحه:637-652

  tick  تبیین راهبردهای توسعۀ گردشگری در مناطق مرزی بر اساس ماتریس برنامه‏ ریزی استراتژیک کمی - صفحه:617-635

  tick  تبیین نقش ظرفیت نهادی در رقابت‌پذیری شهرهای میانی ایران (موردمطالعه: شهرهای سنندج و زنجان) - صفحه:427-451

  tick  تحلیل شاخص‌های کیفیت زندگی در محلات شهری (مطالعۀ موردی: شهر کوهبنان) - صفحه:409-426

  tick  سنجش تاثیرپذیری شهر از نماگرهای شهر هوشمند (مطالعۀ موردی: شهر زنجان) - صفحه:521-543

  tick  سنجش کیفیت زندگی شهری با الگوبرداری از شاخص‌های بارومتر اروپایی (مطالعۀ موردی: شهر قزوین) - صفحه:579-597

  tick  سنجش و ارزیابی بعد عینی زیست پذیری شهری در مناطق دهگانۀ کلانشهر تبریز - صفحه:545-565

  tick  سنجش و ارزیابی کیفیت محیطی فضای عمومی روستاهای مقصد در جذب گردشگران (مطالعۀ موردی: روستاهای هدف گردشگری شهرستان طرقبه و شاندیز ) - صفحه:499-520

  tick  مدل‏ سازی میزان فرسودگی شهری و گونه‏ شناسی بافت فرسودۀ شهر قم - صفحه:365-387

  tick  مدیریت خشکسالی در نواحی روستایی با تاکید بر رویکرد تاب‌آوری (مورد مطالعه: شهرستان کنگاور) - صفحه:717-732

  tick  مدیریت سیاسی فضا در عصر هخامنشی و تاثیر آن بر همگرایی و واگرایی اقوام ساکن قلمرو آنان - صفحه:453-473

  tick  مقایسۀ تطبیقی رتبه‌بندی کارکردی کلان شهرهای ایران بر اساس داده‌های صفتی و رابطه‌ای - صفحه:697-715

  tick  نقش کیفیت محیطی بر دلبستگی به مکان در فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: میدان مرکزی شهر همدان) - صفحه:599-616

  tick  واکاوی و پایش سیاست‌های اجتماعی فضایی در پهنه‌ی جغرافیایی شهر (موردپژوهی: شهر گرگان) - صفحه:475-497
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved