>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های جغرافیای انسانی   
سال:1399 - دوره:52 - شماره:3


  tick  ارزیابی توزیع مکانی دمای سطح زمین شهرستان بهبهان در سال‌های 1378 تا 1392 با کاربرد سنجش از دور حرارتی - صفحه:817-832

  tick  بررسی روند پراکنده رویی و تغییرات فضایی شهر بابل - صفحه:889-902

  tick  به‏ کارگیری مدل تحلیل مسیر برای ارزیابی طرح ‏ناحیه‏ محوری با معیارهای شهرداری الکترونیک (مطالعه موردی: منطقه 6 و 15 شهرداری تهران) - صفحه:971-992

  tick  تبیین الگوی شهروند بیوفیلیک (مطالعه موردی: مناطق 9 و10 کلان شهر تهران) - صفحه:993-1008

  tick  تبیین تمایزات حریم‌خواهی ساکنان در مسکن بومی چهار پهنه اقلیمی ایران - صفحه:1031-1053

  tick  تبیین سناریوهای مسکن گروه های آسیب ‏پذیر شهری (مطالعه موردی: کلان‏ شهر تهران) - صفحه:871-888

  tick  تبیین سیاست ‏های مستقیم دولت در زمین شهری بر الگوهای رشد پیراشهری کلان‏ شهر (مطالعه موردی: شهرهای شرق تهران) - صفحه:903-919

  tick  تحلیل راهبرد فدراسیون روسیه در قبال همسایگان از منظر جغرافیای استراتژیک - صفحه:833-849

  tick  تحلیل سبک مدیریت محلی در مناطق روستایی و تاثیر آن بر میزان مشارکت پذیری روستائیان (منطقۀ مورد مطالعه: روستاهای دهستان زرین گل شهرستان علی آباد) - صفحه:851-870

  tick  تحلیل فضایی شاخص های توسعۀ پایدار به منظورتحقق پذیری شهرهای خلاق (مطالعۀ موردی: شهرهای استان یزد) - صفحه:793-816

  tick  تحلیل فضایی شاخص های سالمندی در نواحی شهری و روستایی ایران - صفحه:921-937

  tick  تحلیل فضایی پایداری سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: استان قم) - صفحه:953-969

  tick  تحلیل موانع مشارکت مردم محلی در توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان بیشه ‏سر بخش مرکزی شهرستان قائم‏شهر) - صفحه:1131-1151

  tick  تحلیلی براثرگذاری ابعاد مدیریت شهری بر شاخص‌های زیست‌پذیری شهری (مطالعۀ موردی: شهر شهرکرد) - صفحه:1055-1069

  tick  رتبه‏ بندی عوامل موثر بر انتخاب مکان هدف گردشگری در صنعت گردشگری ایران (با استفاده از مدل دیمتل) - صفحه:1071-1081

  tick  سنجش تطبیقی معیارهای رشد هوشمند شهری در نواحی شش‏گانۀ منطقۀ 6 تهران - صفحه:775-792

  tick  سنجش عدالت فضایی شاخص های کمی و کیفی مسکن در حوزه های شهری ( مطالعه موردی: شهر ارومیه) - صفحه:1009-1029

  tick  شناخت نقاط حادثه‌خیز محورهای استان البرز با استفاده از ‌روش تخمین تراکم کرنل - صفحه:939-951

  tick  مرور نظامند و فراتحلیل کیفی پژوهش‌های اکوسیستم کارآفرینی - صفحه:1083-1102

  tick  همکاری‏ های ژئواکونومیکی و رقابت‏ های ژئوپلیتیکی چین و امریکا در منطقه آسیا پاسیفیک در قرن بیست‏ ویکم - صفحه:1103-1130
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved