>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1394 - دوره:29 - شماره:3


  tick  اثر کیفیت آب و مدیریت کاربرد آب شور در سیستم آبیاری قطره‌ای بر عملکرد و کارآیی مصرف آب در خربزه دیررس - صفحه:560-568

  tick  اثرات کم آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی سویا در منطقه کرمانشاه - صفحه:551-559

  tick  ارزیابی تاثیر تنش‏های خشکی بر سیستم آب زیرزمینی دشت باغملک با تغییر در الگوی بهره‌برداری - صفحه:539-550

  tick  ارزیابی روش های رگرسیون درختی و خطی چندگانه در برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی - صفحه:683-694

  tick  ارزیابی معادلات توزیع سرعت در جریان‌های دارای بار رسوبی معلق - صفحه:528-538

  tick  بررسی اثر کاربرد زئولیت بر شاخص‌های پایداری خاکدانه‌ها - صفحه:663-672

  tick  بررسی تغییر پذیری روان آب و تلفات خاک اندازه‌گیری شده در کرت‌های صحرایی - صفحه:638-647

  tick  بررسی روند رویدادهای حدی اقلیمی در شمال شرق ایران - صفحه:750-764

  tick  تاثیر آبیاری با پساب و آب معمولی بر صفات ظاهری میوه و شاخص‌های فتوسنتزی درختان زیتون تحت تاثیر دو سیستم آبیاری - صفحه:569-577

  tick  تاثیر تلقیح دو گانه باکتری تیوباسیلوس (Thiobacillus Thiooxidans) و قارچ میکوریز (Glomus Spp.) بر تغذیه ذرت در سطوح مختلف گوگرد - صفحه:718-729

  tick  تاثیر جهت‌های شیب متفاوت بر برخی ویژگی ها و تکامل خاک های جنگلی (مطالعه موردی: رستم آباد، استان گیلان) - صفحه:648-662

  tick  تحلیل عدم قطعیت و ارزیابی ریسک روگذری سد مارون با استفاده از روش مونت‌کارلو و روش مربع لاتین - صفحه:517-527

  tick  تخمین ضرایب چولگی توزینی جهت برآورد سیلاب طرح (مطالعه موردی: استان آذربایجان غربی) - صفحه:578-589

  tick  تخمین منحنی مشخصه آب خاک با استفاده توزیع اندازه ذرات بر پایه روش فرکتال - صفحه:604-614

  tick  تعیین مهم‌ترین ویژگی‌های خاکی موثر بر عملکرد زعفران در منطقة قاینات - صفحه:673-682

  tick  شبیه‌سازی توزیع شوری درخاک تحت آبیاری قطره‌ای تیپ با آب شوربا استفاده از مدلSwap - صفحه:590-603

  tick  مدل‌سازی عملکرد گندم و جو دیم بر اساس شاخص‌های خشکسالی و متغیرهای هواشناسی - صفحه:730-749

  tick  مطالعه موردی کاربرد ویناس برفرآیند تولید کمپوست در فازهای مختلف (در طی تولید و پس از تولید کمپوست)، در مجتمع بازیافت پسماند شهری آراد کوه تهران - صفحه:708-717

  tick  منشایابی فلزات سنگین در خاک با استفاده از تکنیک‌های آماری چندمتغیره - صفحه:627-637

  tick  نرخ ترسیب، کانی شناسی و الگوی توزیع اندازه ذرات گرد و غبار در اطراف تالاب هورالعظیم در استان خوزستان - صفحه:695-707

  tick  واسنجی و اعتباریابی پارامترهای مدل Hec-Hms با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (Pso)-رویکرد تک هدفه - صفحه:615-626
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved