>
Fa   |   Ar   |   En
   آب و خاک   
سال:1391 - دوره:26 - شماره:3


  tick  اثر تراکم و بافت خاک بر رشد ریشه و اندام‌های هوایی گندم - صفحه:727-735

  tick  اثر غرقاب، لجن فاضلاب و کود دامی بر جذب برخی عناصر پرمصرف و سدیم در گیاه آفتابگردان در یک خاک شن لومی - صفحه:619-636

  tick  اثر پساب تصفیه شده، همراه با محلول پاشی کود کامل بر برخی خصوصیات کمی و کیفی علوفه ارزن دم روباهی (Setaria Italica) - صفحه:660-671

  tick  استخراج منحنی‌های شدت – مدت – فراوانی از داده‌های روزانه بارش با استفاده از تیوری فرکتال - صفحه:718-726

  tick  افزایش کارآیی استخراج گیاهی سرب از خاک بوسیله هویج باکاربرد کی لیت های طبیعی و سنتزی - صفحه:607-618

  tick  برآورد فعالیت برخی آنزیم های خاک با استفاده از خصوصیات خاک وپستی و بلندی زمین در بخشی از اراضی تپه ماهوری سمیرم استان اصفهان - صفحه:753-761

  tick  بردباری گیاه و جذب فلز روی توسط برخی گیاهان وحشی در یک خاک آلوده به روی - صفحه:708-717

  tick  بررسی تاثیر روشهای آبیاری قطره ای سطحی و زیر سطحی و دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی پنبه - صفحه:736-742

  tick  تاثیر استفاده از آب مغناطیسی روی میزان آبشویی کاتیون ها و آنیون های خاک شور در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:680-689

  tick  تاثیر تنش شوری ناشی از کلرور سدیم و کلسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف کلزای بهاره - صفحه:762-774

  tick  تاثیر توام آبپایه و طوق در کاهش عمق آب شستگی اطراف پایه های پل استوانه ای - صفحه:597-606

  tick  تاثیر کاربرد فاضلاب‌های شهری بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک شور و کیفیت شیمیایی زه‌آب‌های خروجی از ستون‌های خاک - صفحه:563-574

  tick  تاثیر کاربرد لجن فاضلاب و لجن فاضلاب غنی شده با کود شیمیایی بر میزان کربن آلی، تنفس و فعالیت آنزیمی خاک تحت کشت گیاه ریحان - صفحه:554-562

  tick  تاثیر کوتاه مدت مدیریت پسماند گیاه جو بر فعالیت آنزیم های اوره آز و فسفاتاز قلیایی در خاک - صفحه:545-553

  tick  تاثیر پتاسیم و شوری بر برخی خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی پسته در محیط پرلیت - صفحه:637-647

  tick  تدوین مدل رایانه ای مبتنی بر بیلان آب خاک به منظور برآورد بارش موثر در زراعت گندم دیم (مطالعه موردی: استان فارس) - صفحه:786-798

  tick  تعیین اجزای شاخص بهره‌وری آب تحت مدیریت تک‌آبیاری زمان کاشت برای ارقام گندم دیم - صفحه:690-699

  tick  تعیین تابع برتر آب – شوری - عملکرد در دو رقم پنبه - صفحه:672-679

  tick  توزیع عناصر آرسنیک و سلنیوم در خاک های اطراف معدن مس سرچشمه کرمان - صفحه:533-544

  tick  جنگلکاری های حاشیه رودخانه دز اثر متفاوتی بر جانوران خاک دارند - صفحه:700-707

  tick  رگرسیون وزن دار جغرافیایی: روشی برای ترسیم نقشه های هم بارش در استان گیلان - صفحه:743-752

  tick  کاربرد بعد فراکتال اندازه ذرات خاک در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع - صفحه:648-659

  tick  مقایسه اثرات دو سیستم آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی بر رشد و عملکرد درختان بارور پسته - صفحه:575-585

  tick  مقایسه تاثیر نانوذرات آهن صفرظرفیتی و اکسیدهای آهن بر فراهمی فلزات سنگین در یک خاک آهکی - صفحه:586-596

  tick  پرش هیدرولیکی بر روی بستر با زبری های نیم استوانه ای شکل - صفحه:775-785
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved