>
Fa   |   Ar   |   En
   تدوین مدل رایانه ای مبتنی بر بیلان آب خاک به منظور برآورد بارش موثر در زراعت گندم دیم (مطالعه موردی: استان فارس)  
   
نویسنده رحیمی جابر ,خلیلی علی ,بذرافشان جواد
منبع آب و خاك - 1391 - دوره : 26 - شماره : 3 - صفحه:786 -798
چکیده    تخمین بارش موثر یکی از مولفه های اصلی بهره برداری زراعی از آب باران، برنامه ریزی برای آبیاری در زراعت آبی و تعیین نوسانات تولید در زراعت دیم به منظورهای مدیریت اقتصاد کلان کشور است. در تحقیق حاضر، به منظور برآورد بارش موثر در کشت گندم دیم یک مدل دولایه ای بیلان آب خاک مبتنی بر رهیافت جدید طراحی و تدوین گردید. در رهیافت حاضر، فرض شده است که علاوه بر آب ذخیره شده در ناحیه ریشه، آن بخش از آب موجود در حدفاصل منطقه قدیم (روز قبل) و جدید (روز فعلی) توسعه ریشه نیز در محاسبه بارش موثر روز فعلی در نظر گرفته شود. توانایی بیشتر رهیافت حاضر در تعیین بخشی از تغییرات در میزان محصول گندم دیم که توسط تغییرات در میزان بارش موثر قابل توجیه است، گواهی بر برتری نسبی این رهیافت بر رهیافت های موجود می باشد. در ادامه با استفاده از داده های هواشناسی روزانه 12 ایستگاه استان فارس (دوره آماری2000-1999 تا 2009-2008) و با بهره گیری از مدل تدوین شده بر اساس مدل تدوین شده مبتنی بر رهیافت پیشنهادی مقادیر بارش موثر در کشت گندم دیم محاسبه شد. نتایج حاکی از آن است که مقادیر متوسط بارش موثر در زراعت گندم دیم از 6/112 میلی متر در ایستگاه آباده تا میزان 4/269 میلی متر در ایستگاه سد درودزن تغییر می کند. همچنین مشخص شد که در قسمت های شمال و شمال غرب استان فارس درتامین بارش مورد نیاز، موفقیت بیشتری در تولید محصول گندم دیم وجود دارد.
کلیدواژه بارش موثر ,گندم دیم ,مدل بیلان آب خاک ,استان فارس ,Effective rainfall ,Rain fed wheat crop ,Soil-water balance model ,Fars province
آدرس دانشگاه تهران, دانشجوی کارشناسی ارشد, ایران, دانشگاه تهران, استاد , ایران, دانشگاه تهران, استادیار , ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved