>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر استفاده از آب مغناطیسی روی میزان آبشویی کاتیون ها و آنیون های خاک شور در شرایط آزمایشگاهی  
   
نویسنده زنگنه یوسف آبادی الهام ,بهزاد مجید ,برومند نسب سعید
منبع آب و خاك - 1391 - دوره : 26 - شماره : 3 - صفحه:680 -689
چکیده    این پژوهش با هدف بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از آب مغناطیسی بر روی میزان آبشویی خاک شور در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار و 3 تکرار مجموعاً در 9 ستون انجام شد. خاک با بافت سیلتی لوم درون ستون هایی به ارتفاع 50 سانتی متر و قطر 10 سانتی متر ریخته شد و در انتهای ستون ها کاغذ صافی و توری پلاستیکی تعبیه گردید. پس از عبور آب از میدان مغناطیسی با شدت های متفاوت، آبشویی به روش متناوب صورت گرفت و زه آب خروجی از انتهای ستون ها جمع آوری گردید و در آزمایشگاه تجزیه شیمیایی گردید. نتایج حاصل نشان داد که میزان آبشویی سدیم، پتاسیم، کلر و سولفات در تیمارهای مغناطیسی به طور معنی داری در سطح 5 درصد بیشتر از تیمار شاهد بود. همچنین کاربرد تیمارهای مغناطیسی مختلف اثر معنی داری بر آبشویی منیزیم و بیکربنات نداشت و میزان آبشویی کلسیم به طور معنی داری در تیمارهای مغناطیسی کمتر از تیمار شاهد بود.
کلیدواژه آب مغناطیسی ,آبشویی ,خاک شور ,Magnetic water ,Leaching ,Saline soil
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, دانش آموخته کارشناسی ارشد, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, استاد, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, استاد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved