>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله پزشکی قانونی ایران   
سال:1398 - دوره:25 - شماره:4


  tick  اثربخشی آموزش شادکامی مبتنی بر مدل فوردایس بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و فرسودگی شغلی کارکنان پزشکی قانونی - صفحه:193-199

  tick  الگوی تصادفات ساختگی در مرکز پزشکی قانونی استان مازندران در سال‌های 95-1390 - صفحه:201-207

  tick  بررسی میزان درخواست‌های یک‌ساله محاکم قضایی شهر تهران در خصوص صدمات مسری و غیرمسری در فوت - صفحه:165-169

  tick  عوامل موثر در کودک‌آزاری در محیط خانواده - صفحه:209-216

  tick  قصور پزشکی متخصصان زنان و زایمان در پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران طی سال‌های 96-1394 - صفحه:177-184

  tick  مدت زنده‌ماندن بیماران دچار وضعیت زندگی نباتی مراجعه‌کننده به مراکز پزشکی قانونی شهر تهران از ابتدای سال 1387 تا انتهای سال 1396 - صفحه:185-188

  tick  مرگ ناشی از مسمومیت حاد با سم استریکنین در خودکشی یک بهورز خانه بهداشت: گزارش موردی - صفحه:189-192

  tick  مشخصات حوادث ترافیکی در مراجعه‌کنندگان به مرکز پزشکی قانونی بندرعباس با تشخیص صدمات ساختگی در بازه زمانی یک‌ساله از 1395 تا 1396 - صفحه:171-176
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved