>
Fa   |   Ar   |   En
   دامپزشکی ایران   
سال:1394 - دوره:11 - شماره:1


  tick  اثر اکسید روی نانو و توده ای بر بیان ترجیح مکانی شرطی شده ناشی از مرفین در موش های سوری - صفحه:56-64

  tick  اثر تغذیه سطوح مختلف اسانس گیاه اسطوخودوس بر ویژگی های کمی و کیفی تخم مرغ، برخی فراسنجه های خونی و تغییرات ریخت شناسی تخمدان در مرغان تخم گذار - صفحه:43-55

  tick  ارزیابی رادیوگرافیک روند ترمیم نقایص استخوانی فک پایین با ترکیب ژل غنی پلاکتی و نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت در سگ - صفحه:83-91

  tick  بررسی تاثیر عصاره آبی سیر (Allium Sativum) بر لارو برخی از نماتودهای حیوانی در محیط کشت - صفحه:76-82

  tick  بررسی تغییرات برخی هورمون ها و پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گاومیش در دو فصل سرد و گرم در شهرستان اهواز - صفحه:15-23

  tick  بررسی فراوانی آلودگی به مایکوباکتریوم اویوم پاراتوبرکلوزیس در سه نژاد گوسفند در کشتارگاه اهواز - صفحه:103-109

  tick  خالص سازی توکسین اپسیلون از سویه واکسینال کلستریدیوم پرفرنژنس تیپ D با استفاده از کروماتوگرافی تبادل یون و ژل فیلتراسیون - صفحه:92-102

  tick  شیوع سرمی مدی- ویزنا در گوسفندان استان خوزستان - صفحه:34-42

  tick  طراحی و ارزیابی الایزای غیر مستقیم برای تشخیص آلودگی به لینگواتولا سراتا در گوسفند - صفحه:24-33

  tick  کلونینگ و بیان ژن Vp28 از یک جدایه ویروس لکه سفید ایران در باکتری E.Coli سویه Tg1 - صفحه:110-119

  tick  مطالعه شاخص های خون‌شناسی و نشانه‌های درمانگاهی پیروپلاسموز در اسب های اصیل عرب اهواز - صفحه:65-75

  tick  مطالعه فراوانی انگل های کرمی در ماهیان با ارزش شیلاتی خلیج فارس - صفحه:5-14
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved