>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا   
سال:1398 - دوره:27 - شماره:2


  tick  اثربخشی آموزش فرا‌شناخت بر بهزیستی روان‌شناختی و کیفیت زندگی زنان باردار: پژوهشی نیمه‌تجربی - صفحه:125-132

  tick  بررسی ارتباط تبعیت دارویی با راهبردهای مقابله‌ای در افراد مبتلا به نارسایی مزمن قلبی - صفحه:89-96

  tick  بررسی تاثیر آموزش خود‌مراقبتی بر درک از بیماری در بیماران تحت درمان با همودیالیز: یک کارآزمایی بالینی - صفحه:73-81

  tick  بررسی تاثیر اولترافیلتراسیون به روش زیروبالانس پرایم خونی بر پیامدهای بالینی در شیرخوارن تحت بای‌پس قلبی ریوی: پژوهش کارآزمایی بالینی تصادفی‌شده - صفحه:107-115

  tick  بررسی همبستگی مشخصات جمعیت‌شناسی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه‌کننده به بیمارستان تخصصی قلب فرشچیان همدان - صفحه:116-124

  tick  سنجش سازه‌های تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده (Tpb) در خصوص رفتارهای پیشگیری‌کننده از عفونت ادراری در مادران دارای دختر زیر 2 سال - صفحه:133-140

  tick  مقایسه مهارت‌های اجتماعی کودکان سن دبستان با والدین مبتلا به اختلال روانی و بدون والدین مبتلا به اختلال روانی - صفحه:97-106

  tick  مقایسه وضعیت سلامت روان در زنان با بارداری خواسته و ناخواسته در شهر همدان - صفحه:82-88
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved