>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و فنون باغبانی ایران   
سال:1399 - دوره:21 - شماره:1


  tick  اثر عصاره و اسانس شش گونه گیاه دارویی بر کنترل آفت و کیفیت خربزه رقم خاتونی - صفحه:41-48

  tick  اثر محلول پاشی بُر در زمان‌‌‌های مختلف بر گلدهی و تشکیل میوه سه رقم زیتون - صفحه:75-84

  tick  ارزیابی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی میوه برخی جمعیتهای گوجه‌فرنگی موجود در ایران با استفاده از ضرایب همبستگی و تجزیه خوشه‌ای - صفحه:61-74

  tick  بررسی‌ سازگاری بین برخی رقم‌ها و نژادگان‌های آلبالو در ایران - صفحه:47-58

  tick  تاثیر دانه ‌گرده برخی از رقم‌های انگور بر تشکیل میوه و ویژگی‌های کمی و کیفی میوه شاهانی و لعل - صفحه:11-22

  tick  تاثیر شمار محلول‌دهی و محلول‌پاشی برگی سولفات پتاسیم بر کیفیت پس از برداشت میوه توت‌فرنگی رقم پاروس در کشت هیدروپونیک - صفحه:85-98

  tick  تاثیر پاکلوبوترازول و پروهگزادیون کلسیم بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و کیفیت میوه توت‌فرنگی رقم پاروس - صفحه:1-10

  tick  مقایسه ترکیب‌های فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی هفت گونه پونه‌سا کشت شده در مشهد - صفحه:23-40
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved