>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و فنون باغبانی ایران   
سال:1398 - دوره:20 - شماره:4


  tick  اثر تیمار پس ‌از ‌برداشت گاما‌آمینوبوتیریک ‌اسید بر عمر گلجای و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی آنتوریوم رقم سیریون در تنش سرما - صفحه:435-446

  tick  اثر کاربرد پس از برداشت گاما آمینو بوتیریک ‌اسید، متیل‌جاسمونات و متیل‌سالیسیلات بر سرمازدگی، ویژگی‌های پوست و کیفیت آب میوه پرتقال خونی رقم مورو در دوره انبارمانی سرد - صفحه:377-388

  tick  اثر پوشش توری بر برخی ویژگی‌های رویشی، فیزیولوژیکی، کمی و کیفی انجیر دیم رقم سبز - صفحه:423-434

  tick  ارزیابی روش تعادل توده‌‌ای در تعیین غلظت عنصرهای غذایی محلول جایگزین در سیستم بسته کشت هیدروپونیک خیار گلخانه‌ای - صفحه:467-476

  tick  بررسی هتروزیس و روابط ژنتیکی برخی ویژگی‌های کیفی میوه در پنج رگه مختلف گوجه‌فرنگی - صفحه:411-422

  tick  برهمکنش تنظیم کننده‌های رشد گیاهی و عنصرهای غذایی بر رشد پایه دانهالی لیموی ولکامر پیش از پیوند در خزانه - صفحه:389-398

  tick  بهینه‌سازی کشت درون‌شیشه‌ای پسته بادامی ریز زرند با استفاده از جوانه‌های جانبی - صفحه:369-376

  tick  تاثیر محلول‌پاشی پیش از برداشت سالیسیلیک اسید بر مقدار ترکیب‌های آنتی‌اکسیدانی و حفظ کیفیت پس از برداشت میوه کیوی - صفحه:399-410

  tick  تاثیر پوشش خوراکی اولئیک اسید حاوی اسانس دارچین بر ویژگی‌های کیفی میوه گوآوا (Psidium Guajava L.) - صفحه:477-494

  tick  درجه‌بندی مغز گردو بر اساس رنگ با استفاده از ترکیب ماشین بینایی و شبکه عصبی مصنوعی - صفحه:457-466
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved