>
Fa   |   Ar   |   En
   آفات و بیماریهای گیاهی   
سال:1394 - دوره:83 - شماره:2


  tick  Population Genetic Structure Of Fusarium Verticillioides Causal Agent Of Rice Crown And Root Rot In Ilam Province Using Ssr Marker - صفحه:13-22

  tick  اولین گزارش زنبور پارازیتویید Dolichogenidea Turkmena (Hym.: Braconidae, Microgastrinae)، از ایران (گزارش کوتاه علمی) - صفحه:275-276

  tick  بررسی اثرات حشره‌کش‌های بوپروفزین، پیری پروکسی‌فن و فن‌پروپاترین روی برخی از رفتارهای کاوشگری زنبور پارازیتوئید Encarsia Formosa - صفحه:97-110

  tick  بررسی اجزای مقاومت در سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، بادنجان و فلفل نسبت به سوسک کلرادوی سیب‌زمینی، (Col.: Chrysomelidae) Leptinotarsa Decemlineata، در شرایط مزرعه در منطقه‌ی نقده استان آذربایجان غربی - صفحه:121-132

  tick  بررسی تاثیر گیاهان تله بر کاهش آلودگی به آفات خربزه در استان خراسان رضوی (مقاله‌ی کوتاه علمی) - صفحه:265-268

  tick  بررسی زیستگاهی چکاوک آسمانی (Alauda Arvensis L.) و چکاوک کاکلی (Galerida Cristata L.) در مزارع کلزای استان‌های گلستان، مازندران و اردبیل - صفحه:171-180

  tick  بررسی زیست‌شناسی و نوسانات فصلی شته‌ی انار Aphis Punicae (Hem., Aphididae) در اصفهان - صفحه:181-188

  tick  تعیین پراکنش مکانی سرخرطومی‌های برگ‌خوار Hypera Postica و ریشه‌‏خوار یونجهSitona Spp. (Coleoptera: Curculionidae) با استفاده از زمین‌آمار - صفحه:223-236

  tick  جدول زندگی دوجنسی کنه شکارگر Amblyseius Swirskiiبا تغذیه از کنه Phyllocoptes Adalius در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:189-200

  tick  خالص‌سازی و تعیین ویژگی‌های بیوشیمیایی فنل‌اکسیداز همولمف شب‌پره برگ‌خوار توت Glyphodes Pyloalis (Lep.: Pyralidae) - صفحه:209-222

  tick  دشمنان طبیعی شپشک آردآلود Pseudococcus Comstocki (Hem.: Pseudococcidae) آفت مهم درختان توت در تبریز - صفحه:87-96

  tick  دموگرافی شب‌پره مدیترانه‌ای آرد Ephestia Kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae) روی ارقام مختلف گندم - صفحه:161-170

  tick  دو‏رگ‏‌گیری برخی ارقام بومی با ارقام تجاری سیب و ارزیابی مقاومت هیبریدهای به ‏دست ‏آمده نسبت به بیماری سفیدک پودری (Podosphaera Leucotricha) - صفحه:237-246

  tick  شناسایی سوسک‌های Bruchidae بذرخوار لگوم‌های مرتعی در استان آذربایجان ‌شرقی (مقاله‌ی کوتاه علمی) - صفحه:269-274

  tick  فراوانی برخی سروتیپ‌های ویروس‌های عامل کوتولگی زرد و تغییرات فصلی جمعیت ناقلین آن‌ها در گندم و جو در شهرکرد - صفحه:149-160

  tick  مطالعه نوسانات جمعیت زنجرک خرما، Ommatissus Lybicus (Hem.: Tropiduchidae)، در ایران - صفحه:133-148

  tick  مطالعه‌ی زنبورهای خانواده‌ی Mutillidae (Hym.: Aculeata) در موزه‌ی حشرات هایک میرزایانس و منطقه‌ی سرخه‌حصار استان تهران - صفحه:111-120

  tick  نمونه‌‌برداری دنباله‌ای از جمعیت سن بذرخوار کلزا Nysius Cymoides (Hem.: Lygaeidae) - صفحه:259-264

  tick  پارامترهای رشد جمعیت بید گوجه‏ فرنگی Tuta Absoluta (Lep.: Gelechiidae) در شرایط مزرعه در منطقه خسروشاه استان آذربایجان شرقی - صفحه:247-258

  tick  چرخه زندگی، خسارت و کنترل شب‏ پره‌ جوانه‌خوار پسته Telphusa Pistaciae (Lepidoptera: Gelechiidae) - صفحه:201-208
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved