>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و صنایع غذایی ایران   
سال:1401 - دوره:19 - شماره:131


  tick  ارزیابی اثر صمغ کتیرا و استویا بر خصوصیات فیزیکی‌وشیمیایی و حسی دسر غیر لبنی بر پایه شیر بادام حین دوره نگهداری سرد - صفحه:59-70

  tick  ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره جوانه بروکلی در پایداری اکسایشی روغن سویا در دمای تسریع شده 60 °C - صفحه:211-222

  tick  استفاده از روش انفیس برای مدل‌سازی فرآیند خشک‌کردن صمغ دانه به با خشک‌کن فروسرخ - صفحه:83-90

  tick  استفاده از نانوکپسول های حامل آستاگزانتین میکروجلبک هماتوکوکوس با پوشش مالتودکسترین کازئینات سدیم به عنوان جایگزین نیتریت سدیم در فرمولاسیون سوسیس معمولی و ارزیابی خصوصیات میکروبی و بافتی محصول - صفحه:143-159

  tick  بررسی اثرات افزودن آنزیم‌های گلوکز اکسیداز،Α - آمیلاز، ترانس گلوتامیناز و زایلاناز بر خواص رئولوژیکی آرد نان بربری و لواش به روش سطح پاسخ - صفحه:131-142

  tick  بررسی امکان جایگزینی ساکارز با آرد مالت آنزیمی سورگوم درکیک برنجی بدون گلوتن - صفحه:247-259

  tick  بررسی تاثیر افزودن مالت کینوآ بر ماندگاری و ساختار داخلی نان بدون گلوتن - صفحه:161-172

  tick  بررسی تاثیر اینولین، کازئینات سدیم و زمان نگهداری بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میکروبی، رئولوژیکی و ارگانولپتیکی پنیر لاکتیکی - صفحه:117-129

  tick  بررسی تاثیر جایگزینی شکر با شیرین‌کننده‌ی اِستِویا بر خصوصیات نان قندی - صفحه:31-44

  tick  بررسی تاثیر پوشش خوراکی صمغ فارسی بر عمرنگهداری توت فرنگی - صفحه:71-81

  tick  بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی کیک روغنی فراسودمند غنی شده با ترکیب آردهای دانه چیا و پوسته اسفرزه - صفحه:261-273

  tick  بررسی ویژگی‌های کیفی و میکروبی کرم کاکائو حاوی روغن بذر کتان ریزپوشانی شده (تولید گاناش شکلاتی فراسودمند) - صفحه:187-198

  tick  بررسی پایداری نانوکپسول هیدرولیزات زئین ویتامین D3 در آب پرتقال با استفاده از فراصوت و تاثیر آن بر ویژگی‌های آب پرتقال - صفحه:17-29

  tick  بهینه سازی استخراج ترکیبات فراسودمند از میوه نسترن کوهی جهت تولید مکمل غذایی - صفحه:357-371

  tick  بهینه سازی تولید خامه کم چرب تهیه شده از صمغ‌ فارسی با استفاده از روش سطح پاسخ - صفحه:387-399

  tick  بهینه سازی سطح پاسخ تغییرات برخی خواص کیفی و فیزیکوشیمیایی انگور سیاه (رقم رشه) پوشش دهی شده با مالتودکسترین حاوی کیتوزان و عصاره برگ زیتون طی دوره انبارداری - صفحه:1-16

  tick  بهینه سازی شرایط تولید کربوکسی متیل سلولز از هسته خرما - صفحه:373-386

  tick  بهینه‌سازی رشد اسپیرولینا پلاتنسیس و تولید رنگدانه های طبیعی با کمک روش سطح پاسخ - صفحه:343-355

  tick  بهینه‌سازی میزان مصرف صمغ کربوکسی متیل سلولز در بخش‌های مختلف ناگت ماهی کپور سرگنده - صفحه:199-210

  tick  تاثیر افزودن آرد کینوا بر ویژگی های فیزیکی، شیمیایی، میکروبی و حسی ماست همزده - صفحه:233-246

  tick  تاثیر فرم آزاد و ریزپوشانی با نانولیپوزوم عصاره گیاهان برگ‌بو و رزماری بر رفتار برخی از شاخص‌های شیمیایی مواد فساد در ماهی کپور نقره‌ای نگهداری شده در دمای یخچال - صفحه:275-289

  tick  تاثیر هیدروکلوئیدهای کاپاکاراگینان و کربوکسی متیل سلولز بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی شیر استریل غنی شده با کلسیم - صفحه:291-301

  tick  تاثیر پوشش خوراکی پکتین نانو کیتوزان حاوی اسانس مریم گلی بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و زمان ماندگاری انگور سیاه - صفحه:331-342

  tick  تولید L - گلوتامات در محیط کشت تخمیر حاوی ضایعات غذایی با استفاده از باکتری‌های اسید لاکتیک بومی و مقایسه آن با سویه صنعتی - صفحه:91-99

  tick  تولید باکتریوسین با استفاده از باسیلوس لکینی‌فورمیس Atcc 9789 و تعیین ویژگی‌های ساختاری و ضدمیکروبی آن - صفحه:319-330

  tick  تولید نانوکپسول های حامل آستاگزانتین استخراج شده از میکروجلبک هماتوکوکوس (Haematococcus Pluvialis) با پوشش ترکیبی مالتودکسترین کازئینات سدیم و ارزیابی خواص فیزیکی، آنتی اکسیدانی و رنگی محصول - صفحه:303-317

  tick  تیمار پس از برداشت با گابا برای حفظ کیفیت تغذیه‌ای و بهبود عمر انبارمانی فرم تازه بریده قارچ تکمه ای (Agaricus Bisporus) - صفحه:45-57

  tick  مدل‌سازی سینتیکی و رویکرد شبکه عصبی مصنوعی فرایند استخراج به روش ‌حرارت‌دهی مقاومتی عصاره غازیاغی - صفحه:173-186

  tick  ویژگی‌های شیمیایی و بررسی فعالیت مهارکنندگی و کشندگی رشد قارچ‌های عامل فساد و کپک‌زدگی پس از برداشت میوه سیب با استفاده از اسانس مور تلخ - صفحه:223-231

  tick  ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮﺳﯿﻼژ داﻧﻪ ﺑﻪ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺳﺦ - صفحه:101-115
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved