>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست شناسی گیاهی ایران   
سال:1398 - دوره:11 - شماره:42


  tick  بررسی تاثیر کاربرد کودهای زیستی قارچ میکوریزا و ازتوباکتر بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella Foenumgraecum L.) در شرایط تنش کم‌آبی - صفحه:1-18

  tick  بررسی درون‌شیشه‌ای دو گونۀ سرخدار ازنظر تنوع اندوفیتی و تغییرات پاکلی‌تاکسل - صفحه:53-66

  tick  تاثیر تنش شوری بر هورمون‌های اکسین، جیبرلین، ویژگی‌های فیزیولوژیکی، ریخت‌شناختی و آناتومیکی دانه‌رست‌های گیاه بامیه (Hibiscus Esculentus L.) - صفحه:67-82

  tick  زیست‌پالایی رنگ نساجی Direct Blue 129 توسط جلبک سبزChlorella Vulgaris Beijerinck و سیانوباکتر Spirulina (Arthrospira) Platensis Gomont و ارزیابی شاخص‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی آنها تحت‌تاثیر رنگ - صفحه:83-106

  tick  صفت‌های ‌‌ساختاری و زیست‌تودۀ گونۀ Capparis Spinosa در مراتع قشلاقی بیله‌سوار، اردبیل - صفحه:39-52

  tick  نقش محرک‌های زیستی سالیسیلیک‌اسید، سیمواستاتین و ایندول‌بوتیریک‌اسید بر باززایی و برخی ویژگی‌های ریختی و فیزیولوژیکی مرزۀ اورامانی (Satureja Avromanica Maroofi) در شرایط درون‌شیشه‌ای (In Vitro) - صفحه:19-38
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved