>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم دامی ایران   
سال:1398 - دوره:50 - شماره:1


  tick  اثر شکل فیزیکی جیره های غذایی (آردی، پلت و اکسترود) بر بازده انرژی و پروتئین، مورفولوژی و جمعیت میکروبی روده جوجه‌های گوشتی - صفحه:69-77

  tick  اثر یک خوراک غنی از ترکیبات فنلی بر بیان ژن‌های آمیلاز و Β-Actin در بافت‌های کبد و پانکراس جوجه‌های گوشتی - صفحه:79-88

  tick  ارزیابی فراسنجه های عملکرد، وزن اندام های داخلی و برخی پاسخ‌های ایمنی جوجه‌های گوشتی از طریق مکمل‌سازی سولفات آهن در دوره های مختلف تغذیه ای - صفحه:57-68

  tick  بررسی همبستگی بین تولید و ترکیب شیر و ارزش اصلاحی آن ها با میزان متان پیش بینی شده از طریق اسیدهای چرب فرار در گاوهای هلشتاین ایران - صفحه:1-10

  tick  بیان افتراقی ژن گاوهای بوس تاروس (هلشتاین) و بوس ایندیکوس (کلیستانی) با استفاده از داده های Rna-Seq - صفحه:47-55

  tick  تاثیر افزایش غلظت الیاف در جیره های مکمل شده با روغن گیاهی روی غلظت چربی شیر، فراسنجه‌های شکمبه و رفتار تغذیه ای گاوها در اواسط شیردهی - صفحه:11-21

  tick  تاثیر کورکومین بر پروفیل لیپیدهای پلاسما و برخی فراسنجه‌های کیفیت اسپرم خروس‌های مادرگوشتی - صفحه:23-33

  tick  تجزیه فیلوژنتیک و هاپلوگروهی بزهای بومی ایران بر اساس توالی نوکلئوتیدی ناحیه Hvr1 ژنوم میتوکندری - صفحه:35-46
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved