>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی کاربردی   
سال:1401 - دوره:16 - شماره:2


  tick  اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی متمرکز بر شفقت بر کاهش نشخوار‌فکری و استرس ادراک‌شده دختران نوجوان - صفحه:201-223

  tick  اثربخشی بازی درمانی دلبستگی محور برخودکارآمدی والدینی مادران، تنظیم هیجانی و سازگاری اجتماعی کودکان دارای اضطراب جدایی: مطالعه موردی - صفحه:107-132

  tick  اعتبار سنجی و تحلیل عاملی تاییدی نسخه فارسی پرسشنامه بازداری هیجانی کلنر در جمعیت بالینی استان لرستان - صفحه:37-57

  tick  بررسی تحولی اثر خلق مثبت بر انعطاف پذیری شناختی و رابطه آن با خلاقیت - صفحه:59-81

  tick  تاثیر آموزش برنامه هوش موفق استرنبرگ بر افزایش خلاقیت و تحمل ابهام دانش‌آموزان - صفحه:11-35

  tick  ساخت و اعتبارسنجی پرسشنامه سبک‌های اسناد بیماران مبتلا به کووید-19 - صفحه:225-249

  tick  مقایسه اثربخشی امیددرمانی و معنویت درمانی بر کیفیت زندگی و شاخص‌های زیستی زنان مبتلا به دیابت - صفحه:183-200

  tick  مقایسه تکانشوری، استحکام من، ناگویی هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در معتادان ادامه‌دهنده و رهاکننده درمان - صفحه:133-156

  tick  واکاوی تجربه زیسته دانشجویان ناسازگار از ابعاد ناسازگاری در دانشگاه: پژوهش کیفی پدیدارشناسی - صفحه:157-181

  tick  ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس احساس گناه بین‌فردی و رابطه آن با اضطراب بیماری کرونا - صفحه:83-105
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved