>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی کاربردی   
سال:1399 - دوره:14 - شماره:2


  tick  اثربخشى زوج‌درمانی هیجان مدار در مقایسه با رویکرد واقعیت‌درمانى بر انعطاف پذیری کنشى و تحمل پریشانى زوج‌ها - صفحه:101-122

  tick  اثربخشی برنامۀ آموزش نظامدار‌ فرزندپروری کارآمد بر استرس والدگری، تنظیم هیجان و انعطاف‌پذیری شناختی مادران پسران نوجوان - صفحه:77-100

  tick  اثربخشی مشاورۀ گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر تن‌‌انگاره و حرمت خود دانشجویان دختر - صفحه:51-75

  tick  بررسی ویژگی های روان سنجی (روایی و پایایی) مقیاس شفقت خود: یافتن شواهد تجربی برای استفاده از نمره کل و تعریف مفهومی شفقت خود - صفحه:29-50

  tick  تجربۀ زیستۀ دانشجویان دربارۀ یادگیری آنلاین در دوران اپیدمی بیماری کوید 19: یک تحلیل پدیدارشناختی تفسیری - صفحه:123-145

  tick  تغییرات ارتباطات عملکردی قشر حدقه ای پیشانی مغز در اختلال بی خوابی مزمن - صفحه:9-28

  tick  مقایسه اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر مدل درمان جراحت دلبستگی با زوج درمانی یکپارچه نگر بر بخشش در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی - صفحه:147-171
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved