>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی کاربردی   
سال:1397 - دوره:12 - شماره:4


  tick  اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر حساسیت اضطرابی، خودپنداره و خودکارامدی تحصیلی دانش‌آموزان دچار نارسانویسی - صفحه:573-594

  tick  اثربخشی آموزش مولفه‌های خانواده درمانی شناختی-رفتاری بر تعارض والد- فرزندی و تعارض زناشویی - صفحه:531-551

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در بهبود مهار شناختی و انعطاف‌پذیری شناختی دانشجویان مضطرب - صفحه:491-511

  tick  تمیز افراد خود آسیب رسان از افراد عادی بر اساس تجربه‌های مثبت و منفی، نوروزگرایی و ریخت‌های ارزشی انگیزشی - صفحه:553-571

  tick  فراتحلیل مقایسه اثربخشی درمان مواجهه و پیشگیری از پاسخ، درمان شناختی- رفتاری و درمان‌های موج سوم رفتاری در اختلال وسواسی-اجباری - صفحه:473-490

  tick  مقایسه ابعاد کمال‌گرایی و منبع کنترل سلامت در بیماران دچار اختلال وسواس فکری-عملی و بیماران افسرده - صفحه:513-529

  tick  پیش‌ بینی طرحواره معیارهای سرسختانه/عیب‌جویی افراطی بر اساس باورهای غیرمنطقی والدین و الگوهای ارتباطی والد- فرزند - صفحه:595-616
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved