>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم باغبانی   
سال:1396 - دوره:31 - شماره:1


  tick  اثر اصلاح کننده های خاک و کودهای بیولوژیک بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium Amoenum) - صفحه:25-39

  tick  اثرات مصرف اسید جیبرلیک بر بی‌دانه کردن و برخی صفات کمی و کیفی میوه سه رقم انگور دانه دار ایرانی - صفحه:110-121

  tick  ارزیابی ویژگی‌های زراعی و مورفولوژیک توده‌های اسفناج بومی ایران در استان اصفهان - صفحه:201-215

  tick  بررسی اثر ترینگزاپک اتیل بر افزایش مقاومت به تنش خشکی در چمن علف گندمی بیابانی (Agropyron Desertorum) - صفحه:14-24

  tick  بررسی تاثیر تنش خشکی بر فتوسنتز، درصد اسانس و عملکرد اسانس بابونه آلمانی (Matricaria Recutita L.) رقم پرسو و کاسنی (Cichorium Intybus L) توده محلی خوزستان در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان - صفحه:122-130

  tick  بررسی تحمل به شوری دانهال های ارقام تجاری و ژنوتیپ های محلی پسته (Pistacia Vera L.) منطقه رفسنجان در شرایط کنترل شده - صفحه:70-80

  tick  بررسی ترکیب ‌پذیری عمومی، خصوصی و هتروزیس صفات رویشی تعدادی از لاین های خیار - صفحه:131-139

  tick  بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی برخی از توده‌ های فلفل شیرین (.Capsicum Annuum L) - صفحه:140-157

  tick  بررسی خصوصیات جوانه زنی توده های گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella Foenumgraecum L.) تحت تاثیر تنش شوری و خشکی - صفحه:49-60

  tick  بررسی سرعت رشد میسلیوم و عملکرد جدایه های مختلف قارچ خوراکی دکمه ای سفید (Agaricus Bisporus) در ایران - صفحه:99-109

  tick  بهینه سازی کالوس زایی و باززایی دو توده بومی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella Foenum– Graecum) در شرایط درون شیشه ای - صفحه:180-189

  tick  تاثیر اسید سالیسیلیک و سولفات منیزیم کلاته بر تخصیص مواد در قسمت های رویشی و زایشی در گلابی رقم لوئیزبون آلوده به بیماری آتشک - صفحه:81-89

  tick  تاثیر تنش خشکی بر کیفیت ظاهری، خصوصیات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی 3 گونه چمن بومی - صفحه:216-225

  tick  تاثیر حلال‌های مختلف بر میزان ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه عناب (Ziziphus Jujube Miller) - صفحه:158-166

  tick  تاثیر زمان برداشت و نوع بافت میوه بر میزان هسپریدین موجود در ارقام میوه لیموترش - صفحه:40-48

  tick  تاثیر سلنیوم بر روی عملکرد و ویژگی های رویشی کلم تکمه ای کشت شده در هیدروپونیک - صفحه:167-179

  tick  تاثیر محلول پاشی اوره، نیترات کلسیم و اسیدبوریک بر رشد و عملکرد خیار گلخانه ای رقم خسیب - صفحه:1-13

  tick  تاثیر محلول‌پاشی با کلرور کلسیم بر عارضه پوسیدگی گل ‌گاه در دو رقم هندوانه (.‍‍Citrullus Lanatus (Thunb) Matsum &Amp;Amp;Nakai) - صفحه:61-69

  tick  تاثیر موقعیت فلس و نوع بستر کشت در تولید پیازچه به روش فلس جفتی در گیاه آماریلیس (Hippeastrum × Johnsonii) - صفحه:190-200

  tick  تجزیه ارتباط رگرسیونی صفات مرتبط با عملکرد با نشانگرهای مولکولی Rapd در پسته (P. Vera L) - صفحه:90-99
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved