>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم باغبانی   
سال:1393 - دوره:28 - شماره:4


  tick  اثر آبیاری یک‌طرفه بر تغییر شاخص‌های تنش خشکی، تغذیه، فعالیت آنتی اکسیدانی و فتوسنتزی گوجه‌فرنگی رقم ’ فالکاتو‘ - صفحه:565-575

  tick  اثر افزودن چند ماده آلی در بستر کشت برشاخص‌های رشدی شب بوگلدانی (Matthiola Incana Cv. Column Crimson) - صفحه:576-583

  tick  اثر تنش خشکی بر خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک چمن بومی علف گندمی بیابانی (Agropyron Desertorum)و چمانواش بلند (Arundinaceae Schreb. Festuca) - صفحه:544-553

  tick  اثر تیمارهای داشت و پس از برداشت اسیدسالیسیلیک و پوتریسین بر برخی فاکتورهای کیفی میوه سیب رقم ’گرانی اسمیت‘ - صفحه:479-486

  tick  ارزیابی کاربرد پوشش و متیل‏سالیسیلات در میزان کیفیت و آسیب سرمایی پرتقال خونی ’مورو‛ در سردخانه - صفحه:554-564

  tick  استفاده مجدد از خاک پوششی مصرف شده واحدهای پرورش قارچ دکمه‌ای - صفحه:446-452

  tick  بررسی اثر اسید سالیسیلیک و کلریدکلسیم بر عمر انباری، ویژگی‌های کیفی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه هلو رقم ’آمسدن‘ پس از برداشت - صفحه:464-478

  tick  بررسی اثر ترکیبات آمینواسیدی، فولویک اسید و استروئیدی در انگور دیم خلیلی - صفحه:524-534

  tick  بررسی تاثیر سطوح مختلف و دفعات محلولپاشی نانوکود فارمکس بر رشد و نمو و مواد موثره بابونه آلمانی (Matricaria Recutita L.) - صفحه:435-445

  tick  بررسی ترکیبات موثره و اثرات ضد باکتریایی اسانس کرفس کوهی (Kelussia Odoratissima Mozaff) و کلپوره (Teucrium Polium) بر برخی از پاتوژن‌های مواد غذایی - صفحه:487-495

  tick  تاثیر روش‌های کاربرد سولفات روی (چال‌کود، تزریق در تنه و محلول‌پاشی) بر بهبود ویژگی‌های کمی و کیفی انگور (Vitis Vinifera Cv Askari) - صفحه:496-504

  tick  تاثیر ساکارز و اسید سالیسیلیک بر ماندگاری و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریده آلسترومریا (Alstroemeria Cv. Stratus) - صفحه:505-516

  tick  تاثیر غلظت‌های مختلف سلنیوم بر عملکرد و ویژگی‌های فیزیولوژیکی کلم تکمه‌ای (Brassica Oleracea Var. Gemmifera) - صفحه:535-543

  tick  تاثیر گونه‌های مختلف قارچ میکوریزا بر عملکرد دو رقم سیب‌زمینی در شرایط کنترل شده - صفحه:517-523

  tick  تاثیرکودهای آلی و سوپرجاذب آب بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشمیائی سیب‌زمینی رقم ‘مارفونا’ در کرمانشاه - صفحه:453-463

  tick  کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام گردو - صفحه:584-593

  tick  واکنش فیزیولوژیکی گلابی درگزی(Pyrus Communis Cv. Dargazi) به تنش شوری (کلرید سدیم) در شرایط درون شیشه ای - صفحه:594-599
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved