>
Fa   |   Ar   |   En
   مجله علمی پزشکی جندی شاپور   
سال:1391 - دوره:11 - شماره:5


  tick  اثر پرتو درمانی به گردن بر کیفیت صدای بیمار - صفحه:519-525

  tick  اثر تجویز عصاره گل انار بر میزان قند، انسولین، مقاومت به انسولین، پروفایل لیپیدی و فشارخون در موشهای صحرایی تغذیه شده با رژیم غنی از سوکروز - صفحه:507-516

  tick  بررسی ارتباط سطح سرمی High Sensitivity C-Reactive Protein (Hs-Crp) با نتیجه آنژیوگرافی عروق کرونر در بیماران دارای تست ورزش مثبت - صفحه:499-506

  tick  بررسی ایمونوهیستو شیمیایی بروز مارکر P63 در تومور بزاقی پلیومورفیک آدنوما و موکواپیدرمویید کارسینوما - صفحه:541-548

  tick  بررسی عوامل موثر در برقراری ارتباط بین استاد و دانشجو از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز - صفحه:549-557

  tick  بررسی فراوانی خون قابل مشاهده و مخفی روی وسایل بیهوشی و مانیتورینگ در اتاق عملهای بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز - صفحه:489-497

  tick  تعیین پارامترهای بهینه در حذف فنل از پساب صنایع با استفاده از پر شترمرغ - صفحه:457-466

  tick  درمان دارویی فیستول های حلقی- پوستی پس ازعمل لارنژکتومی با ترکیب فنی تویین، کلیندامایسین، اسید استیک و دگزامتازون در بیماران مبتلا به کانسر لارنکس در بیمارستان امام خمینی اهواز طی سالهای 1380-1387 - صفحه:559-564

  tick  فراوانی نسبی سو رفتار با زنان متاهل مراجعهکننده به مراکز بهداشتی شهر اهواز و عوامل مرتبط با آن - صفحه:477-487

  tick  مقایسه میزان الکل خون و مایع زجاجیه در اجساد ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی استان فارس - صفحه:565-576

  tick  مقایسه نتایج تجویز توام آلندرونات و گلوکزآمین و گلوکزآمین به تنهایی در بهبود علایم بیماران مبتلا به بیماری دژنراتیو مفصلی زانو - صفحه:467-476

  tick  •بررسی میزان استفاده از کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز - صفحه:527-540
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved